Zagreb, Borovje, Dane Duića 7

Ročište za dražbu nekretnina 14.1.2020. 

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnina – stanovi i garaže u Zagrebu (Borovje) 

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dana 27.09.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Just-graditeljstvo d.o.o., sada u stečaju, upisanih u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu u zk. ul. 25301, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 6095/274, u naravi 4 stana i 2 garaže u zgradi koja se nalazi u Ulici Dane Duića 7 u Zagrebu (Borovje), sve kako je navedeno u tablici:

borovje drazba

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 14.01.2020. godine u 09:15 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 330/III. kat (velika dvorana).

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 2/3 procijenjene vrijednosti. Sudionici dražbe dužni su najkasnije pet dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosima navedenim u tablici. Razgledavanje nekretnina održat će se dana 11.12.2019. godine u 12:00 sati.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore.