Varaždin, Zagrebačka ulica

Ročište za dražbu nekretnina 06.09.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnina – kuća i zemljišta u Varaždinu - za 67% vrijednosti

Općinski sud u Varaždinu donio je dana 18.06.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u Varaždinu u Zagrebačkoj ulici upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Varaždinu i to:

- 1. zk.ul. 1998, k.o. Varaždin (u osnivanju), k.č.br. 2674/1 i 2674/2, u naravi prizemna kuća i zemljište ukupne površine zemljišta 1.122 m2, utvrđene vrijednosti 1.056.000,00 kuna

- 2. zk.ul. 14292, k.o. Varaždin (u osnivanju), k.č.br. 2672, u naravi zemljište površine 796 m2, utvrđene vrijednosti 459.750,00 kuna.

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 06.09.2019. godine u 09:00 sati u zgradi Općinskog suda u Varaždinu, Varaždin, Braće Radić 2, soba broj 149/I.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 2/3 utvrđene vrijednosti tj. nekretnina pod brojem 1. za manje od 704.000,00 kuna, a nekretnina pod brojem 2. za manje od 306.500,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije tri dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti nekretnina.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na e-oglasnoj ploči Suda odnosno na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore.