Radionica i zemljište u Slavonskom Brodu

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 03.02.2020. godine

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnina – radionica i zemljište u Slavonskom Brodu - za 33% vrijednosti

Općinski sud u Slavonskom Brodu donio je dana 19.12.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Slavonijatrans remonti d.o.o. (brisano iz Registra) upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Zemljišnoknjižni odjel Slavonski Brod i to:

- zk. ul. 4489, k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 936/2, u naravi radionica površine 2.018 m2

- zk. ul. 5041, k.o. Brodski Varoš, k.č.br. 2103/188 i 2103/189, u naravi dio radionice i zemljište površine 14.129 m2,

na lokaciji Vinogradska cesta/Ulica A. B. Šimića u Slavonskom Brodu. Utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 3.320.000,00 kuna.

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 03.02.2020. godine u 9:00 sati u zgradi Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Trg Pobjede 13, Slavonski Brod, soba broj 12.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 1/3 utvrđene vrijednosti.  Sudionici dražbe dužni su najkasnije do dana održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 10% utvrđene vrijednosti. Razgledavanje nekretnina održat će se dana 29.01.2020. godine u 11:00 sati uz prethodnu najavu.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na e-oglasnoj ploči Suda.