Nova Gradiška, Naselje Urije

Ročište za dražbu nekretnine 28.11.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje: 

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnine – pola stana u Novoj Gradišci 

Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradišci donio je dana 25.10.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda Slavonskom Brodu, Zemljišnoknjižni odjel Nova Gradiška i to:

- zk. ul. 4961, k.o. Nova Gradiška, k.č.br. 4231, etaža 10, u naravi pola stana površine 61,67 m2 i pola podruma površine 3,60 m2, u Novoj Gradišci, Naselje Urije broj 10. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 122.232,00 kuna.

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 28.11.2019. godine u 09:30 sati u zgradi Općinskog suda u Novoj Gradišci, Trg kralja Tomislava 6, sudnica broj 13.

Sudionici dražbe dužni su najkasnije do dana održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 5% utvrđene vrijednosti. Razgledavanje nekretnine održat će se dana 22.11.2019. godine u 13:00 sati.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore (Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku).