Zemljište u Zagrebu (Dužice)

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 14.01.2020. godine 

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnine – zemljište u Zagrebu (Dužice) - za 50% vrijednosti

 Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, donio je dana 02.12.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu društva Just-graditeljstvo d.o.o. (sada u stečaju) upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb i to:

 - zk.ul. 25542, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 4738/3, u naravi zemljište površine 579 m2, na lokaciji Dužice 28 u Zagrebu. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 874.000,00 kn.

 Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 14.01.2020. godine u 12:30 sati u zgradi Općinskog suda u Samoboru, Obrtnička 2, soba broj 5/I.

 Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 1/2 utvrđene vrijednosti.  Sudionici dražbe dužni su najkasnije do dana održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 10% utvrđene vrijednosti.

 Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore.