Industrijska zona Kukuljanovo

Ročište za dražbu nekretnina 21.01.2020.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnine – zemljište u Industrijskoj zoni Kukuljanovo - za 33% vrijednosti

Općinski sud u Rijeci donio je dana 22.11.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka i to:

- zk. ul. 2440, k.o. Kukuljanovo, k.č.br. 2696, u naravi građevinsko zemljište površine 13.052 m2 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo.

Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 9.051.606,00 kuna.

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 21.01.2020. godine u 11:30 sati u zgradi Općinskog suda u Rijeci, Rijeka, Frana Kurelca 3/V, soba broj 30/V kat.

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 1/3 utvrđene vrijednosti odnosno za manje od 3.017.202,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do dana održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 10% utvrđene vrijednosti. Razgledavanje nekretnine održat će se dana 20.01.2020. godine u 11:30 sati.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr.