Brnaze (Sinj)

Ponude na dražbi se prikupljaju od 16. do 29.01.2020. 

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje: 

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnina – hala, radionica i zemljište u Brnazama (Sinj) – za 75% vrijednosti

Trgovački sud u Splitu donio je dana 30.10.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Alkom d.o.o. u stečaju upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Sinj i to:

 - 1. zk. ul. 2829, k.o. Brnaze, k.č.br. 1082/22, površine 6.672 m2, u naravi hala, radionica i zemljište u mjestu Brnaze, utvrđene vrijednosti 3.700.000,00 kuna

- 2. zk. ul. 2831, k.o. Brnaze, k.č.br. 1082/26, površine 631 m2, u naravi zemljište u mjestu Brnaze, utvrđene vrijednosti 230.000,00 kuna.

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 16. do 29.01.2020. godine.

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 3/4 utvrđene vrijednosti tj. nekretnina pod brojem 1 za manje za 2.775.000,00 kn, a nekretnina pod brojem 2 za manje 172.500,00 kn. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 07.01.2020. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 277.500,00 kn za nekretninu pod brojem 1 odnosno 17.250,00 kn za nekretninu pod brojem 2.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).