COnservative Life

Investicijsko osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja

Investicijsko osiguranje života COnservative Life je osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja. COnservative Life jedinstvena je kombinacija police CROATIA životnog osiguranja i ulaganja najvećeg dijela sredstava u dužničke vrijednosne papire putem InterCapital Global Bond fonda, s mogućnošću ostvarivanja dodatnog prinosa. Potencijalno ostvareni prinos ovisi o kretanju cijene udjela InterCapital Global Bond fonda te ugovaratelj mora biti spreman i na moguće gubitke. Uz moguće ostvarenje dodatnog prinosa, ovaj vam proizvod pruža i financijsku sigurnost u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti jer uključuje osiguranje za slučaj smrti i zaštitu vas i vaše obitelji.

U slučaju smrti korisnik, naveden na polici, uz vrijednost referentnog broja udjela, ostvaruje:

  • isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed bolesti,
  • isplatu dvostrukog osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed nesretnog slučaja,
  • isplatu trostrukog osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed prometne nesreće.

Investicijski cilj InterCapital Global Bond fonda jest ostvarivanje redovitih prihoda od financijskih instrumenata s fiksnim prinosom. Imovina fonda ulaže se pretežno u prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca te u depozite kod kreditnih institucija.

Tko može ugovoriti policu COnservative Life i koliko ona traje?
Policu mogu ugovoriti osobe u dobi od 18 do 65 godina, na razdoblje od pet godina.

Koliki je minimalni iznos ulaganja?
Minimalni iznos ulaganja je 2.500 eur, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Premija se plaća jednokratno. Uplaćena premija osiguranja, umanjena za osigurateljne troškove u visini 5 % uplaćene premije, upotrebljava se za kupnju udjela u investicijskom fondu.

Obavijest o promjeni naziva podfonda Addiko Conservative
Temeljem rješenja HANFA-e od 27. listopada 2017. odobreno je uključivanje podfonda s javnom ponudom Addiko Coservative u InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom („Krovni fond“).

Slijedom prethodno navedenog, dana 31. listopada 2017. na snagu su stupile nebitne promjene Prospekta Krovnog fonda temeljem kojih Addiko Conservative nastavlja poslovati pod nazivom InterCapital Global Bond.

Detaljnije informacije o nebitnim promjenama Prospekta Krovnog fonda dostupne su na web stranici www.icam.hr.

Prinose i kretanje cijene udjela fonda tijekom trajanja osiguranja možete pratiti na web stranicama www.icam.hr.

Više

Primjeri isplata uz različite projekcije prinosa InterCapital Global Bond fonda

Pretpostavka prinosa fonda Raste 5% godišnje
Primjer isplate po isteku osiguranja (uplata 5.000 EUR) 6.062 EUR
Primjer isplate za smrt u 3. godini osiguranja (pristupna dob 40 g., uplata 5.000 EUR) Osigurani iznos Vrijednost referentnog br. udjela Ukupno
Smrt uslijed bolesti 6.990 EUR 5.237 EUR 12.227 EUR
Smrt uslijed nezgode 13.980 5.237 EUR 19.217 EUR
Smrt uslijed prometne nezgode 20.970 5.237 EUR 26.207 EUR
Pretpostavka prinosa fonda Pada 5% godišnje
Primjer isplate po isteku osiguranja (uplata 5.000 EUR) 3.675 EUR
Primjer isplate za smrt u 3. godini osiguranja (pristupna dob 40 g., uplata 5.000 EUR) Osigurani iznos Vrijednost referentnog br. udjela Ukupno
Smrt uslijed bolesti 6.990 EUR 4.287 EUR 11.277 EUR
Smrt uslijed nezgode 13.980 4.287 EUR 18.267 EUR
Smrt uslijed zbog prometne nezgode 20.970 4.287 EUR 25.257 EUR

Primjer izračuna police osiguranja COnservative Life

Uplata 5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR
Trajanje osiguranja (godina) 5 5 5
Pristupna dob (godina) 30 40 50
Isplata za slučaj doživljenja Vrijednost referentnog broja udjela*
Osigurani iznos za slučaj smrti** 11.434 EUR 6.990 EUR 2.926 EUR
Osigurani iznos za slučaj smrti, nesretni slučaj** 22.868 EUR 13.980 EUR 5.852 EUR
Osigurani iznos za slučaj smrti, prometna nesreća** 34.302 EUR 20.970 EUR 8.778 EUR

* Vrijednost referentnog broja udjela jednaka je umnošku broja udjela u InterCapital Global Bond fondu i cijene udjela InterCapital Global Bond fonda na dan vrednovanja.

** U slučaju smrti osiguranika, na iznose navedene u primjeru isplaćuje se i vrijednost referentnog broja udjela.

Primjeri isplata uz različite projekcije prinosa InterCapital Global Bond fonda

Pretpostavka prinosa fonda Raste 2% godišnje
Primjer isplate po isteku osiguranja (uplata 5.000 EUR) 5.244 EUR
Primjer isplate za smrt u 3. godini osiguranja (pristupna dob 40 g., uplata 5.000 EUR) Osigurani iznos Vrijednost referentnog br. udjela Ukupno
Smrt uslijed bolesti 6.990 EUR 4.942 EUR 11.932 EUR
Smrt uslijed nezgode 13.980 4.942 EUR 18.922 EUR
Smrt uslijed prometne nezgode 20.970 4.942 EUR 25.912 EUR

Dokumenti za preuzimanje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.
Razdoblje od 0, 12 i 24 sata prvog dana osiguranja do 0, 12 ili 24 sata posljednjeg dana osiguranja. Razlikuju se tri vrste trajanja: a) formalno trajanje - razdoblje od dana zaključenja ugovora o osiguranju do dana završetka osiguranja zbog isteka, prekida ili nekog drugog razloga (razdoblje od formalnog početka do formalnog isteka osiguranja); b) trajanje pokrića - razdoblje za koje je osiguravatelj preuzeo rizik (razdoblje od početka pokrića do isteka pokrića). Primjerice u nekim osiguranjima početak pokrića je dan označen kao početak osiguranja na polici, ali ne prije 24. sata dana kada je plaćena prva premija; c) tehničko trajanje - razdoblje za koje je izračunata premija (razdoblje od tehničkog početka do tehničkog isteka osiguranja). Može biti višegodišnje (uobičajeno kod osiguranja života), jednogodišnje (uobičajeno kod osiguranja imovine i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja) i ispodgodišnje s trajanjem od nekoliko dana ili mjeseci (uobičajeno kod osiguranja pošiljaka u prijevozu). Kod imovinskih, kreditnih i osobnih osiguranja trajanje osiguranja se u pravilu određuje fiksno prema kalendarskim danima, npr. jedna ili više godina i sl. Početak osiguranja je od 00 sati sljedećeg dana od dana kad je sklopljen ugovor o osiguranju. Kod transportnih osiguranja, osim fiksno kalendarskog trajanja osiguranja, može se ugovoriti trajanje osiguranja i prema vremenskom trajanju putovanja, npr. osiguranje broda na jedno putovanje. Kod osiguranja robe u transportu trajanje osiguranja određuje posebna klauzula o prijevozu (engl. transit clause) koja određuje da osiguranje stupa na snagu od trenutka kad roba napusti skladište prodavaoca te traje do isporuke robe u skladište primatelja, odnosno najkasnije istekom roka od 60 dana od dana iskrcaja robe s broda u odredišnoj luci. Ova klauzula poznata je i pod nazivom "od skladišta do skladišta" ili "od vrata do vrata" (engl. door to door).
Pravna ili fizička osoba koja s osiguravateljem zaključi ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja, ali ne mora imati i pravo na naknadu od osiguravatelja. Za jedan ugovor može biti više ugovaratelja. U najvećem su broju slučajeva ugovaratelj osiguranja i osiguranik iste osobe. Kod nekih vrsta osiguranja, odnosno ugovora o osiguranju, ugovaratelj osiguranja i osiguranik su različite osobe. U nekim vrstama osiguranja (u osiguranjima osoba - osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i osiguranjima života) pojavljuje se i korisnik osiguranja. Korisnik osiguranja je osoba kojoj se na temelju ugovora o osiguranju isplaćuje odšteta - ugovoreni iznos kad se ostvare ugovorene opasnosti.
Svako polaganje gotovine uz popunjenu uplatnicu u korist žiro, tekućeg ili nekog drugog računa vjerovnika preko banke, pošte ili ustanove platnog prometa. Uplatom se smatra i plaćanje gotovim novcem na vjerovnikovoj blagajni. Koristi se u dužničko-vjerovničkim odnosima između fizičkih i pravnih osoba. Dužnička obveza se smatra izvršenom kada uplaćena sredstva sjednu na vjerovnikov račun.
Izdvajanje s ciljem investiranja u nematerijalnu, materijalnu i financijsku imovinuradi stjecanja koristi u budućnosti: kamate, dividende, ulozi itd. Osiguravatelji mogu ulagati u druga poduzeća koja se prodaju u postupku pretvorbe na tržištu, zatim u ona gdje žele ostvariti određeni sudjelujući interes. Ulaže se i sa svrhom poboljšanja i modernizacije materijalne podloge za rad, zatim u nove produkte, u stručnjake itd. interes od ulaganja čine kamate, dividende i dr., s ciljem poboljšanja financijskog rezultata a time i većim dividendama dioničarima osiguravateljnih društava, modernizacije sustava osiguranja, kvalitetnih stručnjaka itd.
Osiguranje života s funkcijom zaštite od mogućnosti smrti za vrijeme ugovorenog razdoblja. Osiguranje za slučaj smrti je riziko osiguranja, a osiguravatelj je u obvezi ako se ispuni osigurani slučaj u ugovoreno vrijeme, tj. kod osiguranja za slučaj smrti ako osiguranik umre za trajanja ugovorenog osiguranja osiguravatelj je u obvezi isplate osigurane svote, a ako osiguranik doživi rok na koji je osiguranje sklopljeno, obveza osiguravatelja prestaje. Karakteristika tog osiguranja su relativno male premije za visoke ugovorene svote. Obično se zaključuje za određenu svrhu, primjerice kreditno osiguranje života, osiguranje za zaštitu hipoteke, osiguranje ključnog čovjeka. Postoji više oblika osiguranja za slučaj smrti, a osnovni su konstantno osiguranje za slučaj smrti, opadajuće osiguranje za slučaj smrti i osiguranje obiteljskog prihoda. Kod osiguranja za slučaj smrti nisu uobičajene mogućnosti kapitalizacije ili otkupa osiguranja. Moguće je i doživotno osiguranje za slučaj smrti.
U pravilu dugoročno svotno osiguranje u kojem se ugovorena svota isplaćuje korisniku osiguranja ako osiguranik umre za trajanja osiguranja (riziko osiguranje) ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu (osiguranje doživljenja) ili u oba slučaja (mješovito osiguranje). Uz isplatu ugovorene svote moguće je ugovoriti i sudjelovanje u dobitku koji je osiguravatelj ostvario poslovima osiguranja života. Kod osiguranja doživljenja i mješovitog osiguranja moguće je u toku trajanja osiguranja napraviti otkup ili kapitalizaciju osiguranja. Postoji mnogo različitih oblika osiguranja života s obzirom na odnos trajanja osiguranja i trajanja plaćanja premije (jednokratno plaćanje premije, tijekom cijelog trajanja osiguranja ili kraće), trenutka i načina isplate ugovorene svote (u trenutku prijave smrti ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja). Posebno je velika fleksibilnost u izboru visine ugovorene svote i premije. Osiguranje života može biti na jedan život ili na više života, pojedinačno ili grupno. Cjenici se temelje na tablicama smrtnosti i aktuarskoj matematici. Pod osiguranjem života u širem smislu smatra se i osiguranje rente. Moguće je uz osiguranje života ugovoriti i dopunska osiguranja (dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, dopunsko osiguranje odricanja od premije, dopunsko osiguranje kritičkih bolesti). U razvijenim zemljama osiguranje života je gospodarski i socijalno najvažniji vid osiguranja, zbog velike akumulacije kapitala (i više od polovice ukupne premije osiguranja su premije osiguranja života) i bitnih činilaca ekonomske sigurnosti pojedinca kao člana obitelji ili poslovnog subjekta. Zbog veličine sredstava i dugoročnosti ugovora stroži je nadzor države nad osiguravateljima.
Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.

U ugovorima o osiguranju redovito se navodi iznos osiguranja, odnosno vrijednost osiguranog predmeta. Često se polica osiguranja u kojoj je navedena ugovorena vrijednost osiguranog predmeta naziva valutirana polica (engl. valued policy). Ako vrijednost nije ugovorena, izdana polica naziva se nevalutiranom policom (engl. unvalued policy), što je danas u praksi gotovo napušteno. U praksi se vrijednost osiguranog predmeta  označava tako da se u polici izričito navede da se radi o ugovorenoj vrijednosti stavljanjem riječi "so valued" (tako procijenjeno) kod robe, odnosno riječi "valued at" (procjenjeno na) kod osiguranja brodova. Najčešće će u praksi biti situacija da je vrijednost osiguranog predmeta jednaka njegovoj stvarnoj vrijednosti, ali moguća su i odstupanja od tog načela.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka. Pojam rizika u širem značenju označava i pojam opasnosti. U osiguranju pojam rizika podrazumjeva osigurani rizik od određenih mogućih opasnosti, npr. požar, nezgoda i sl. Osiguravatelj uvjetima osiguranja ili ugovorom o osiguranju utvrđuje: 1. koje rizike pokriva određenim standarnim osiguranjem, 2. koji rizici se preuzimaju uz određene povećane premijske stope (npr. uvećani rizici), 3. za koje rizike ograničava osiguranu svotu do određenog iznosa, 4. kod kojih rizika pojedinom odredbom ograničava širinu pokrića, npr. vremenski, 5. koji su rizici isključeni, npr. ratni rizici. O preuzetim rizicima osiguravatelji vode statistiku rizika. Na statističkim podacima i primjenom teorije rizika osiguravatelji temelje poslovnu politiku. Osiguravatelji imaju mogućnost rizike prihvatiti u osiguranje ili odbiti (izuzetak su obvezna osiguranja od odgovornosti). Kod prihvata ili odbijanja rizika cilj je održavanje tehničke (odnos premija i šteta) i financijske (solventnost) stabilnosti osiguravatelja, odnosno optimiranje preuzetih rizika.

Ostalo iz kategorije Čestitka