ZNANSTVENA KONFERENCIJA: POVREDA PRAVA OSOBNOSTI U HRVATSKOM I EUROPSKOM PRAVU“

Jednodnevnu znanstvenu konferenciju pod nazivom „Povreda prava osobnosti u hrvatskom i europskom pravu“ koja će se održati na Pravnom fakultetu u Rijeci,  28. lipnja 2013. godine suorganiziraju Hrvatska udruga za poredbeno pravo, hrvatska Pravosudna akademija i Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci.

Cilj je ove znanstvene konferencije približiti stručnoj pravnoj javnosti koncept “prava osobnosti“, odnosno prava koja su njime obuhvaćena, posebice pravo na privatnost. Prava osobnosti sagledat će se u kontekstu hrvatskog Zakona o obveznim odnosima, ali i u svjetlu posebnih pravnih rješenja. Budući da prava osobnosti zauzimaju danas posebno mjesto i u kontekstu prava EU, pogotovo nakon stupanja na snagu Povelje o temeljnim pravima EU-a,  te nedavnih odluka Suda EU-a kojima se naglašava prioritet temeljnog prava na privatnost u odnosu na pravo transparentnosti, o pravu privatnosti razgovarat će se i u okviru rješenja prava EU-a.

Na konferenciji će se stoga osobita pažnja posvetiti pitanjima na koji način treba tumačiti i primjenjivati zakonske odredbe o pravima osobnosti te kako treba pristupiti procjeni implikacija povrede ovih prava. U tom smislu će posebna pažnja biti na kriterijima i standardima kojima se rukovode Europski sud za ljudska prava i Sud EU-a prilikom utvrđivanja povrede prava osobnosti, pri čemu će fokusu razmatranja biti na povredama prava osobnosti u kontekstu internetskog okruženja.

U privitku pročitajte program konferencije i prijavu za sudjelovanje, koju zajedno s potvrdom o uplati kotizacije prema podacima iz obrasca u privitku, možete poslati putem telefaksa na broj 051/359 595 ili na adresu elektronske pošte: zeup@pravri.hr.