Tržište osiguranja RH u prvih devet mjeseci: Društva zaračunala premiju od 6,9 milijardi kuna

Prema kumulativnim podatcima Hrvatskog ureda za osiguranje za I-IX mjesec 2011. godine, 26 društava za osiguranje zaračunala su bruto premiju 6,985 milijardi kuna, odnosno 1,2 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja zaračunata je bruto premija u iznosu od 5,261 milijardi kuna ili 1,1% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što čini 75,31% ukupne premije (dok je u prethodnom razdoblju činila 75,73% ukupno zaračunate premije).

Najzastupljenija vrsta u ovoj skupini osiguranja je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2,245 milijardi kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je za 1,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, s udjelom od 42,68% u premiji neživotnih osiguranja te 32,14% u ukupnoj zaračunatoj premiji.

Kod Obveznog osiguranja vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama premija je porasla za 1,8% te iznosi 2,226 milijardi kuna. Zabilježen je i porast broja ugovorenih osiguranja za 15.747 ili 1,1%. Prosječna premija iznosi 1.473,43 kn te je 0,74% viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 
Porast premije u skupni neživotnih osiguranja bilježe: Osiguranje jamstava (rast za 170,1 posto), Osiguranje troškova pravne zaštite (rast za 14,9 posto), Osiguranje kredita  (rast za 11,4 posto), Osiguranje raznih financijskih gubitaka (rast za 6,8 posto), Ostala osiguranja od odgovornosti (rast za 5,8 posto), Putno osiguranje (rast za  2,8 posto),  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (rast za 2,3 posto) i Ostala osiguranja imovine (rast za 1,8 posto).

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe:- Osiguranje zračnih letjelica (smanjenje za 25,1 posto), Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila (smanjenje od 15,4 posto), Osiguranje plovila (smanjenje 11,8 posto), Osiguranje tračnih vozila (smanjenje za 11,6 posto),  Osiguranje cestovnih vozila (smanjenje za 10,1 posto), Osiguranje robe u prijevozu (smanjenje 7,1 posto), Osiguranje od nezgode (smanjenje 5,0 posto), Osiguranje od požara i elementarnih šteta (smanjenje za 2,3 posto) i Zdravstveno osiguranje (smanjenje za 2,1 posto) i Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica ( smanjenje za 1,8 posto).

Životna osiguranja

Skupina životnih osiguranja bilježi pad od 1,4% uz zaračunatu bruto premiju od 1.724.393.640,75 kuna, te u ukupnoj premiji sudjeluje s 24,69% (dok je u prethodnom razdoblju činila 24,27% ukupne zaračunate premije).

Prema strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom manjom za 1,9%, u iznosu od 1,479 milijardi kuna, a koja u skupini sudjeluje s 85,79%, a u ukupnoj premiji s 21,18%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 118,3 milijuna kuna, sa udjelom u ukupnoj premiji od 1,69% te udjelom u premiji životnih osiguranja od 6,86% i porast od 2,3%; Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom premijom od 114,1 milijuna kuna sa udjelima od 1,63% u ukupnoj i 6,62% u zaračunatoj bruto premiji životnih osiguranja i porast od 0,2%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 6,353 milijuna kuna uz povećanje od 24,9%; te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 6,299 milijuna kuna ili 3,3% manje.