Seminar CEDOH-a: Javna nabava i usluge osiguranja

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "Javna nabava i usluge osiguranja", koji će se održati u petak, 24. svibnja 2013. s početkom u 8,30 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb.

Ovu specijalističku edukaciju održat će Nina Čulina, Ivan Palčić i Ante Jović. Seminar će trajati 9 nastavnih sati i obuhvaćati sljedeće glavne cjeline:

· javna nabava u kontekstu osigurateljnih proizvoda/usluga,

· značajne novine u postupcima javne nabave, osobito u pravnoj zaštiti,

· najznačajnije novine u postupcima javne nabave koje će se u Hrvatskoj početi primjenjivati ulaskom u EU,

· kako uspješno sudjelovati u postupku javne nabave,

· kako pravilno koristiti instrumente pravne zaštite. U svrhu što veće efikasnosti edukcije pozivaju se polaznici da CEDOH-u unaprijed dostave pitanja odnosno teme na koje bi na seminaru htjeli dobiti poseban osvrt.

Seminar je namijenjen:  djelatnicima u osiguranju zaduženima za postupke javne nabave,  pravnicima,  djelatnicima zaduženima za razvoj i prodaju proizvoda,  specijalistima za razvoj kvalitete usluga,  službenicima u javnim tijelima i agencijama nadležnima za nadzor i regulaciju osiguranja i  ostalim zainteresiranima.

Rok za prijavu na seminar je 20.5.2013. Više saznajte na www.huo.hr. U svrhu što veće efikasnosti edukcije pozivamo polaznike da nam na cedoh@huo.hr/marinko.miskovic@huo.hr unaprijed dostave pitanja odnosno teme na koje bi na seminaru htjeli dobiti poseban osvrt.