SAVJETOVANJE: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

U organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu u Opatiji, u Grand hotelu Adriatic, 25. (četvrtak) i 26. (petak) listopada 2012. održat će se XXVII. tradicionalno savjetovanje Aktualnosti hrvatskog  zakonodavstva i pravne prakse.

Pozornost će se najviše posvetiti aktualnim temama iz obveznog, stvarnog, trgovačkog, radnog prava, parničnog i ovršnog postupka te upravnog spora. Autori su iskusni pravni praktičari  kojima nije strana teorija i teoretičari koji uvažavaju praksu.

Osim referata na savjetovanje su prispjela i 34 priopćenja iz raznih područja prava. Svi oni bit će objavljeni u Godišnjaku 19 - opsežnom zborniku radova.

Prijave se šalju na adresu ORGANIZATOR d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26; na faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili na e-adresu: organizator@zg.t-com.hr.