Prof. dr. sc. Jasenko Marin novi pravobranitelj za osiguranje

Sukladno Odluci o osnivanju i radu Pravobraniteljstva na području osiguranja, na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje održanoj 25. rujna 2014. godine, za novog pravobranitelja na području osiguranja izabran je prof.dr.sc. Jasenko Marin. 

Prof.dr.sc. Jasenko Marin doktorirao je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je nastavio graditi svoju profesionalnu karijeru koju je započeo u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu radi od 2003. godine, prvo kao docent, zatim izvanredni profesor, a od 2012. godine i kao redoviti profesor.  Već niz godina predaje kolegije iz područja transportnog prava i prava osiguranja na dodiplomskom studiju kao i ma poslijediplomskim i doktorskim studijima. Sudjelovao je kao istraživač u brojnim znanstvenim projektima. Autor je jednog udžbenika, dvije znanstvene knjige i preko 40 recenziranih znanstvenih i stručnih članaka i drugih radova.  

Na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima održao je niz izlaganja iz područja transportnog prava i prava transportnog osiguranja. Član je uredništva dva znanstvena časopisa: „Poredbeno Pomorsko pravo - Comparative Maritime Law“ i „Zagreb Law review/Zagrebačka pravna revija“.

Prof.dr.sc. Jasenko Marin bio je član stručne skupine za izradu Nacrta Pomorskog zakonika iz 2004. godine i njegovih izmjena i dopuna iz 2007, 2008, 2011. i 2013.  te konzultant-suradnik  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za međunarodne ugovore pomorskog prava (2005). Član je Stručnog povjerenstva za izradu Nacrta Zakona o osiguranju. Također, arbitar je Stalnog izbranog suda Hrvatske gospodarske komore za sporove s međunarodnim elementom i bez međunarodnog elementa. Član je Međunarodnog odbora za gospodarsku i trgovačku arbitražu sa sjedištem u Šangaju, zatim Akademskog znanstvenog odbora Instituta za europsko transportno pravo sa sjedištem u Luksemburgu.  Izmiritelj je pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje. Surađivao je i s Ustavnim sudom putem davanja stručnih mišljenja o pitanjima prometnog prava i prava osiguranja.  Jedan je od osnivača Hrvatske udruge za pravo osiguranja i član upravnog odbora. 

Pravobraniteljstvo na području osiguranja osnovano je 2007. godine u okviru Hrvatskog ureda za osiguranje kao neovisno i samostalno tijelo za rješavanje pritužbi osiguranika i oštećenih osoba, temeljem Odluke Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje u skladu s odredbama Zakona o osiguranju. Pravobranitelj je nadležan za odlučivanje u izvansudskom postupku o nesuglasjima nastalim između stranaka i društava za osiguranje do kojih je došlo zbog nepoštivanja Kodeksa poslovne osiguravateljne i reosiguravateljne etike (općeobvezujućeg akta koji su društva za osiguranje prihvatila i obvezala se na njegovo poštivanje), drugih dobrih poslovnih običaja te temeljnih standarda struke. Institutom Pravobraniteljstva ostvaruje se visok stupanj zaštite potrošača na području osiguranja.