Priopćenje o provedenoj QIS studiji Solventnost II regulative (re)osiguratelja u RH

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavljuje Izvještaj o provedenoj studiji kvantitativnih utjecaja (QIS studiji) Solventnost II regulative (u nastavku SOL II) društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Republici Hrvatskoj. U Izvještaju su prikazani rezultati studije koja je provedena u razdoblju od jeseni 2011. do ljeta 2012. godine. Studija kvantitativnih utjecaja (QIS studija) testirala je utjecaj novih odredbi Solventnosti II direktive na poslovanje društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Republici Hrvatskoj.

Solventnost II je novi budući zakonodavni i regulatorni okvir ukupnog poslovanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Europskoj uniji (EU). Ključne promjene u odnosu na postojeći okvir odnose se na nova pravila solventnosti i upravljanja rizikom, čime bi se trebalo prepoznavati i vrednovati sve rizike kojima je društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje izloženo, poticati društvo na cjelovito upravljanje rizicima, unaprijediti odnos s nadzornim tijelom te povećati otvorenost poslovanja svim sudionicima. Temeljni ciljevi Solvency II su zaštita osiguranika, postavljanje potrebnog kapitala koji će predstavljati ukupnu izloženost svim rizicima, anticipiranje tržišnih promjena, utemeljenost na principima, a ne na strogim pravilima te održavanje financijske stabilnosti i izbjegavanje procikličnosti regulatornih odredbi.

QIS studija provedena u Republici Hrvatskoj utemeljena je na tehničkim specifikacijama posljednje, pete kvantitativne studije utjecaja provedene u EU krajem 2010. godine. Tehničke specifikacije po kojoj je provedena QIS studija u Republici Hrvatskoj su uz SOL II direktivu (2009/138/EZ) posljednje službene odredbe ukupne SOL II regulative. U 2013. godini se očekuje usvajanje preostalog paketa odredbi SOL II regulative kojeg čine: Omnibus II direktiva, provedbene mjere, tehnički standardi i smjernice nadzora.

Stoga valja naglasiti da rezultati društava postignuti na QIS studiji mogu predstavljati okvirni i mogući utjecaj SOL II, ali nikako završno stanje kapitaliziranosti prema još uvijek nepoznatim i neusvojenim konačnim zahtjevima SOL II regulative na razini EU.

U QIS studiji sudjelovalo je 25 društava za osiguranje i društava za reosiguranje, a ovako velik odaziv ukazuje na svijest društava o važnosti adekvatne i pravovremene pripreme za uvođenje SOL II. Time su, iako nisu bila obvezna provoditi studiju, društva pokazala svjesnost o važnosti navedene regulatorne pripreme, ozbiljnost i moguću spremnost provođenja poslova osiguranja u okviru EU, ističe se u priopćenju HANFA-e.

Rezultati QIS studije ukazuju na primjerenu kapitaliziranost društava za osiguranje i reosiguranje prema potrebnom solventnom kapitalu (SCR) i minimalno potrebnom kapitalu (MCR), a u narednom razdoblju se očekuje sveobuhvatna i puna prilagodba i kvantitativnim, ali i složenijim kvalitativnim zahtjevima Solvency II.

HANFA će kroz radnu grupu s Hrvatskim uredom za osiguranje i Hrvatskim aktuarskim društvom u budućem razdoblju nastaviti suradnju ka punoj prilagodbi novoj regulativi i novom sustavu nadzora unutar Europske unije.

S namjerom transparentnog upoznavanja javnosti i same industrije s rezultatima studije, HANFA objavljuje cjelokupan tekst izvještaja o provedenoj studiji pri čemu se, sukladno praksi u EU, ne objavljuju rezultati pojedinih društava, već podaci na razini tržišta.