Predstavljena Nova Incoterms 2010 pravila

Novo izdanje međunarodnoprepoznatljivih termina Incoterms 2010., koje je Međunarodna trgovačka komora (ICC)objavila 16. rujna, predstavljeno je 9. prosinca u Hypo centru u Zagrebu, naseminaru „ Nova Incoterms 2010 pravila“.

Seminar je održan u organizacijiHrvatskog nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore ICC Hrvatska, anamijenjen je izvoznicima, uvoznicima, špediterima, bankarima,osiguravateljima, odvjetnicima i svim ostalim gospodarskim subjektima, kojikoriste pravila Incoterms u svakodnevnom radu. Organiziran je kako bi se svizainteresirani što bolje upoznali s promjenama do kojih će doći stupanjem nasnagu novih Incoterms 2010 pravila 1. siječnja 2011. godine, istaknula je Dunja Konjevod, potpredsjednica HGK iglavna tajnica Nacionalnog odbora ICC Hrvatska, prilikom otvaranja seminara.

Riječ je o pravilima koja su uširokoj primjeni i koja se svakih deset godina usklađuju s novonastalim stanjemu međunarodnoj trgovačkoj praksi. Nova pravila vode računa o stalnom širenjuslobodnih carinskih zona, povećanom korištenju elektronskih komunikacija uposlovnim transakcijama, povećanoj brizi za sigurnost kretanja robe ipromjenama prakse u prijevozu. Incoterms 2010 ažurira i objedinjuje „postojeća“pravila, smanjujući ukupan broj pravila sa 13 na 11, te nudi jednostavniji ijasniji prikaz svih pravila, istaknula je Konjevod. U organizaciji ICC Hrvatska,u tijeku je tiskanje dvojezične hrvatsko-engleske verzije publikacije Incoterms2010.