HUO: Bruto premija osiguravatelja u jedanaest mjeseci 8,3 milijardi kuna

Prema kumulativnim podatcima Hrvatskog ureda za osiguranje za I-XI mjesec 2011. godine, 26 društava za osiguranje zaračunala su bruto premiju 8,308 milijardi kuna, odnosno 1,1% manje prema istom razdoblju prethodne godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 74,27% (u prethodnom razdoblju 74,8%) ukupno zaračunata bruto premija iznosi 6,170 milijardi kuna odnosno 1,2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2,721 milijardi kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je za 1,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, sa udjelom od 44,09% u premiji neživotnih osiguranja te 32,75% u ukupno zaračunatoj premiji.

U Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama premija je porasla za 1,8% te iznosi 2,698 milijardi kuna. Zabilježen je i porast broja ugovora ovih osiguranja za 15.629 ili 0,9%.

Prosječna premija iznosi 1.479,93 kn te je 0,9% viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porast premije u skupni neživotnih osiguranja bilježe: Osiguranje jamstava ( rast za 169,2 posto ), Osiguranje troškova pravne zaštite (rast za 28,2 posto),  Osiguranje kredita ( rast 8,9 posto ), Ostala osiguranja od odgovornosti (rast za 7 posto), Osiguranje raznih financijskih gubitaka (rast za 6,6 posto), Putno osiguranje (rast za 3,7 posto),  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (rast za 1,8 posto), Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica ( rast za 1,1 posto ).

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe: Osiguranje zračnih letjelica (smanjenje za 25,3 posto), Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila (smanjenje od 16,7 posto), Osiguranje tračnih vozila (smanjenje za 11,6 posto), Osiguranje plovila (smanjenje 11,1 posto),  Osiguranje cestovnih vozila (smanjenje za 10,1 posto), Osiguranje robe u prijevozu (smanjenje 9,5 posto), Osiguranje od nezgode (smanjenje 4,0 posto), Osiguranje od požara i elementarnih šteta (smanjenje za 1,5 posto), Zdravstveno osiguranje (smanjenje za 1,3 posto) i Ostala osiguranja imovine ( 0,5 posto).

Blagi pad životnih osiguranja

U skupini životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.137.552.038,32 kuna, te bilježi pad od 0,3%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju s 25,73% (dok je u prethodnom razdoblju udio ukupno zaračunate premije bio 25,2%).

Prema strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1,842 milijarde kuna, odnosno premijom manjom 1,3% u odnosu na prethodno razdoblje, a koje u skupini sudjeluje s 86,17%, te u ukupnoj premiji s 22,17%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 140 milijuna kuna, sa udjelom u ukupnoj premiji od 1,7% te udjelom u premiji životnih osiguranja od 6,55% i porastom od 3,3%; Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom premijom od 139,9 milijuna kuna sa udjelima od 1,68% u ukupnoj i 6,54% u zaračunatoj bruto premiji životnih osiguranja što ova osiguranja zadržava na istom nivou kao i prošle godine; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 7,714 milijuna kuna uz povećanje od 19,9%; te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 7,792 milijuna kuna i smanjenjem od 3,6%.