Hanfa: Nagrade za sklapanje ugovora o osiguranju vozila nezakonite

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa)objavila je mišljenje o (ne)zakonitom postupanju prilikom sklapanja ugovora oobveznom osiguranju od automobilske odgovornosti u kojemu ističe da je svakopogodovanje u prodaji tog osiguranja ili davanje različitih povlastica, kaoprimjerice, darovanje polica osiguranja, darovanje bonova trgovaca ili naftnihkompanija protivno zakonskim propisima, ekonomskim načelima, pravilima strukeosiguranja, dobrim poslovnim običajima i poslovnom moralu.

Hanfa u svom mišljenju navodi da je društvo za osiguranjedužno sklopiti ugovor o obveznom osiguranju u skladu s odredbama Zakona oobveznim osiguranjima u prometu i uvjetima za osiguranje te cjenicima premijaosiguranja koji su prije primjene dostavljeni Hanfi radi provjere jesu li uskladu sa zakonskim propisima, aktuarskim načelima i pravilima struke i na kojeAgencija nije imala primjedbe. Svako odstupanje od navedenog, predstavljaprekršaj kažnjiv za društvo za osiguranje i njegovu odgovornu osobu poodredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, ističu iz Hanfe.

Odstupanja od utvrđenih uvjeta osiguranja dopuštena su samokada se radi o odredbama o kojima se strane mogu dogovoriti i navedene su upolici osiguranja, a popusti na premiju osiguranja dopušteni su i definiranisamo u okviru cjenika premije osiguranja. Pogodovanje u prodaji obveznogosiguranja od automobilske odgovornosti kao posredno ili neposrednoomogućavanje imovinske koristi ugovaratelju osiguranja kao nagrade za sklapanjeugovora o osiguranju putem davanja različitih povlastica kao što su poklanjanjepolica osiguranja, pružanje besplatnih usluga, darovanje bonova trgovačkihlanaca i distributera naftnih derivata te besplatnih tehničkih pregleda idrugih materijalnih gotovinskih i bezgotovinskih davanja kao što su vaucheridruštava za osiguranje protivno je zakonskim propisima, ekonomskim načelima,pravilima struke osiguranja, dobrim poslovnim običajima i poslovnom moralu.