EIOPA - polugodišnji izvještaj o financijskoj stabilnosti

Rizik ulaganja u druge zemlje trenutno je glavni razlog zabrinutosti za financijsku stabilnost Europskog odbora za osiguranje i strukovnu mirovinu - EIOPS. Proces ka održivim razinama duga za državne obveznice izdane u inozemstvu, kako u Europi tako i globalno, odredit će hoće li se, i u kojem opsegu, ovi rizici materijalizirati i negativno utjecati na financijsku situaciju u sektoru osiguranja i mirovinskog osiguranja, stoji u polugodišnjem izvješću o financijskoj stabilnosti za 2011., koji je objavio Europski regulator za osiguranje i mirovinsko osiguranje (EIOPA).

U 2010. godini europski sektor osiguranja značajno se oporavio od financijske krize. Premije počele rasti, ali je profit i dalje na niskoj skromnoj razini. Prirodne katastrofe rezultirale su porastom broja šteta, no sektor je uspio vratiti bilancu i akumulirani kapital u prijašnje stanje. Unatoč nastavku prirodnih katastrofa i na početku 2011. godine, uključujući dva razorna potresa u Novom Zelandu i Japanu, kapacitet reosiguranja i dalje je dostatan za potencijalne buduće potrebe.

Preliminarni podaci za 2010. godinu pokazuju kako je oporavak na financijskim tržištima u posljednje dvije godine imao značajan pozitivan učinak na financiranje Institucija za obvezne mirovinske fondove – IORP. Financijska previranja nisu imala toliki utjecaj na europski sektor obveznog mirovinskog osiguranja kao na ostale financijske sektore, s obzirom da dugoročna priroda obveza predstavlja određenu zaštitu.