Croatia osiguranje ostvarila poslovne planove

Croatia osiguranje uspjelaje ublažiti negativne utjecaje nepovoljnih ekonomskih kretanja u zemlji naposlovanje tvrtke te 2010. godinu završiti s dobrim poslovnim rezultatima. U ukupnoj zaračunatoj premijisvih društava za osiguranje Croatia osiguranje,zajedno s Croatia zdravstvenim osiguranjemsudjeluje sa 32,5%. Prema nerevidiranim podacima,ukupna zaračunata premija Croatia osiguranja u2010. godini iznosi 2.895,4 mil. kuna što je smanjenje od 4,4% u odnosu na istorazdoblje prethodne godine, čime je umanjen pad koji je u 2009. godini iznosio6,5%. Pad zaračunate premije uzrokovan je tržišnim okruženjem, ali i planiranomkonsolidacijom portfelja radi veće stabilnosti Društva. U neživotnimosiguranjima Croatia osiguranje u 2010. godinizaračunala je  2.550,2 mil.kuna, dok uživotnim osiguranjima zaračunata  premijaiznosi 345,2 mil. kuna.  U odnosu na2009. godinu ostvareno je i planirano smanjenje poslovnih rashoda za 10,1%odnosno 107,6 mil. kn.

U 2010. godini provedeno jeusklađenje knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u nekretnine s tržišnomvrijednosti, kao i umanjenje vrijednosti financijske imovine sukladnoMeđunarodnim računovodstvenim standardima, što je teretilo rashode tekuće godineu iznosu od 81,9 mil. kn. Ostvarena dobit iznosi 56,8 mil.kuna, što je za 8,5%više od planirane dobiti za 2010. godinu. Kapital i rezerve Društva na dan31.12.2010. godine iznose 1.651,6 mil. kuna i za 7,6 % su veće od stanja na dan 31.12.2009. Tehničke pričuve Društvaiznose 5.624,1 mil. kuna što je povećanje od 0,5% u odnosu na 2009. godinu.

Grupa Croatiaosiguranje u 2010. godini ostvarila je prihode u iznosu od 3.648,9 mil.kuna, što je za 9,7% manje u odnosu na 2009. godinu, dok ukupni rashodi iznose3.529,9 mil. kuna što je za 8,2% manje u odnosu na 2009. godinu. Dobit Grupe Croatia osiguranje iznosi 83,6 mil. kuna što je za23,3% više od planirane dobiti za 2010. godinu.

U 2010. godini nastavljen jeproces optimizacije poslovanja s ciljem povećanja efikasnosti i smanjivanjatroškova. Poslovni projekti usmjereni su prije svega na poboljšanje prodajnemreže i širenje ponude proizvoda sukladno potrebama klijenata.