CEDOH: Seminar o osiguranju brodova I.

U organizaciji Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju (CEDOH) pri Hrvatskom uredu za osiguranje, u četvrtak, 13. listopada 2011. održat će se prvi od tri modula novog specijalističkog seminara pod nazivom „OSIGURANJE POMORSKIH BRODOVA I. Specifičnosti ugovora o osiguranju trupa i stroja broda, osigurani rizici i kategorije šteta.“

Seminar je namijenjen osigurateljima, posrednicima i zastupnicima u osiguranju, odvjetnicima, brodarima, pomorskim agentima, brodskim poslovođama, pomorskim inspektorima, pomorcima, službenicima u javnim tijelima i agencijama nadležnim za nadzor i regulaciju osiguranja te znanstvenicima i istraživačima.

Cilj seminara jest upoznati osnovna načela osiguranja trupa i stroja broda, sagledati specifičnosti rizika i kategorija šteta osiguranja trupa i stroja broda te naučiti kvalitetno procijeniti rizik prije preuzimanja u pokriće, kroz simulaciju stvarnih primjera iz prakse razumjeti implikacije obrade i likvidacije štete.

Predavačica je Adriana Vincenca Padovan, dipl. iur., magistar pravnih znanosti iz područja međunarodnog pomorskog prava i kandidat za naslov doktora znanosti. Asistent je u Jadranskom zavodu HAZU.

Za sve dodatne informacije o seminaru kontakt osoba je Jelena Glavaš, Hrvatski ured za osiguranje;  tel: +385 1 4696 616, 4696 600, e –mail: cedoh@huo.hr ili  jelena.glavas@huo.hr