XI / 2009

Pred naletomkrize, sindikati gube bitku za radna mjesta, ali i za plaće zaposlenih. U prvihdeset mjeseci izgubljeno je 37.000 radnih mjesta, od čega više od 31.000 ugospodarstvu. Ni sektor osiguranja nije ostao netaknut. Za razliku od prošlegodine, kada se hrvatska svrstala u 14 zemalja s pozitivnim premijskimrezultatom od ukupno 35 zemalja, na visoko četvrto mjesto, ove godine, unatočblagom padu premije, osiguratelji nisu ostali imuni od problema i mjerauzrokovanih financijskim poteškoćama.

U novom broju pročitajte ....

Uvodnik

Antirececijske mjere odnose radna mjesta

Pred naletomkrize, sindikati gube bitku za radna mjesta, ali i za plaće zaposlenih. U prvihdeset mjeseci izgubljeno je 37.000 radnih mjesta, od čega više od 31.000 ugospodarstvu. Ni sektor osiguranja nije ostao netaknut. Za razliku od prošlegodine, kada se hrvatska svrstala u 14 zemalja s pozitivnim premijskimrezultatom od ukupno 35 zemalja, na visoko četvrto mjesto, ove godine, unatočblagom padu premije, osiguratelji nisu ostali imuni od problema i mjerauzrokovanih financijskim poteškoćama.

Da je novčanikprazan, ukazuje potez Triglav osiguranja koje je ukinulo naknadu za topliobrok. Iako sindikat upozorava da su ovom odlukom prekršene zakonske odredbe ikolektivni ugovor, Uprava je svoju odluku opravdala mjerama štednje, alištednjom koja, za razliku od Croatiaosiguranja, nije obuhvatila menadžerske ugovore. 

Iako Croatia osiguranje posluje utržišnim uvjetima i ne živi na državnom proračunu, već ga puni, društvo jeprovelo dodatne antirecesijske mjere. Radnicima su smanjene bruto plaće za 10posto, a menadžmentu su plaće smanjene u dva navrata. Davno prije, štednja jezapočela smanjenjem neproduktivnih troškova, kao što su troškovi reprezentacijei voznog parka. Tvrtka od 2.500 ljudi smanjuje broj zaposlenih u okvirukadrovskog restrukturiranja, u korist prodajnih radnih mjesta.  

Restrukturiranje je provedeno i unutar VIGgrupe. Dok se u Erste VIG-u mogu opravdati malim brojem djelatnika, kao jednaod onih tvrtki koja nema potreba za novim zapošljavanjem, ni otpuštanjem, u OsiguranjuHelios, svojedobno prvom hrvatskom privatnom dioničkom osiguravajućem društvukojeg je lani preuzela Vienna Insurance Group, otpuštanja su već krenula. Ulistopadu su donijeli pravilnik prema kojemu mogu dati otkaz svim radnicimakoje smatraju nepotrebnima, a u javnosti se spominje brojka od 50-ak ljudi nakoliko bi se trebala svesti tvrtka s donedavnih 260 zaposlenih. Otpuštanja,navodi se, idu dinamikom od oko šest zaposlenika mjesečno, do lipnja 2010. Sdruge strane, daleko blaže odjeknula je vijest o otpuštanju oko 40-takzaposlenika u Kvarner VIG-u.

Do kraja godine još je vrlo malo, sabiru serezultati. Zato, što drugo poželjeti nego – sretna Vam nova 2010. i - čuvajteportfelj i radna mjesta!

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić

RadovanJakopec, dipl.iur.

Korištenje prava iz ugovora o zdravstvenom osiguranju

U ovom radu autor se bavipregledom zakonskog okvira zdravstvenih osiguranja u Republici Hrvatskoj od1993. godine do danas. Naglašava potrebu da se suvremena država osim stalnebrige za tržišni razvoj intenzivno bavi i socijalnom zaštitom stanovništva.Fokusirajući se na zdravstvenu zaštitu, odnosno zdravstveno osiguranje, kaonačin osiguravanja sredstava za obveznu (osnovnu) zdravstvenu zaštitu, kaozadaću države, postavlja pitanje je li zdravstveno osiguranje osiguranje usmislu Zakona o osiguranju, odnosno Zakona o obveznim odnosima, koje elementeosiguranja ima zdravstveno osiguranje, a po čemu ono nije osiguranje u užemsmislu riječi.

Posebni naglasak autor stavlja nadobrovoljna zdravstvena osiguranja i komentira kako se kroz relativno čestepromjene mijenjao odnos zakonodavca prema zdravstvenim osiguranjima, posebice dobrovoljnimosiguranjima. Uspoređujući zakonska rješenja autor ukazuje na razlike u njima,komentira određena zakonska rješenja, te promatra u kojoj je mjeri zakonskiokvir utjecao na razvoj zdravstvenog osiguranja, s naglaskom na razvojdobrovoljnih zdravstvenih osiguranja.

mr.sc. Jakša Krišto

Konkurentnost proizvoda životnogosiguranja

U radu se analizira konkurentnost proizvoda životnog osiguranja u okruženjuostalih financijskih proizvoda. Autor u radu definirana konkurentnost i ključneodrednice konkurentnosti, ali i prikazuje suvremeno poslovno okruženje životnogosiguranja i trendove koji ga oblikuju.

U središnjem dijelu rada autor ukazuje na preferencije štediša i ulagača idonošenje odluke o štednji/ulaganju te prikazuje strukturu financijske imovinestanovništva definirajući značaj životnog osiguranja u konkurentnom okruženjuostalih financijskih proizvoda. Autor nakon prikaza ključnih prednosti inedostataka proizvoda životnog osiguranja u zaključku daje preporuke iinicijative razvoja.

Smatra da je nužno klasično životno osiguranje pozicionirati kao temeljanfinancijski proizvod, a ostvarenje inicijative vidi na sustavnoj razini krozedukaciju i stvaranje svijesti o potrebi štednje i osiguranja. Mirovinskuštednju naglašava kao strateško područje u kojem životno osiguranje možepružiti proizvode i u fazi štednje za starost i isplate mirovina. Ovuinicijativu smatra da je potrebno provesti ujednačavanjem pravila poslovanja ipovlaštenim poreznim tretmanom. Na pojedinačnoj razini osiguravajuća društvatrebala bi proširiti paletu postojećih proizvoda s ciljem zadovoljenja svihfinancijskih potreba stanovništva.

mr. Željko Jukić, dipl.oec.

Utjecaj globalnihtrendova na tržište životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj

Posljedice svjetske financijske krize, koja još uvijek nije dosegla dno uRepublici Hrvatskoj, snažno se osjeti i na osigurateljnom tržištu. Najveći padosjeti se kroz pad produkcije i pad naplaćene premije, što je posljedica padabankoosiguranja, jednokratnih fond polica i povećanog broja odustajanjaugovaratelja od daljnjeg plaćanja premije.

Životna osiguranja su u razdoblju od 1999. do 2008. bila glavni pokretačrazvoja industrije osiguranja u Republici Hrvatskoj. Udio životnog osiguranja,sa 3,45% u 1995. godini, imao je kontinuirani rast te je do 2007. narastao do27, 31%. Taj trend mijenja se u 2008. godini u kojoj se udio životnihosiguranja smanjuje na 26,3% dok u trećem kvartalu 2009. iznosi 24,2%.

Krajem 2008. godine te početkom 2009. godinekriza je djelovala na osigurateljni sektor te uzrokovala smanjenu potražnju zaosiguranjem, smanjenje prodaje, te dvoznamenkastu stopu rasta indeksaodustajanja od plaćanja premije osiguranja.

Razlozi odustajanja najviše su uzrokovanipogoršanjem financijske situacije, smanjenjem plaća i mirovina, povećanjem ratapreuzetih kredita, gubitkom posla ili odlaskom u mirovinu.

Klasična osiguranja za devet mjeseci 2009. godine, u odnosu na istorazdoblje prošle godine bilježe rast udjela u ukupnoj strukturi premije od2,02% sa 84,34% na 86,36%.

Ovi podaci proizlaze iz činjenice da su sigurnosti očuvanje realne vrijednosti uloženog kapitala, likvidnost te sigurnost trećeživotne dobi danas ključni razlozi ulaganja potencijalnih osiguranika u policuživotnih osiguranja.

Snježana Bertoncelj

Utjecaj zakonskihpromjena na industriju osiguranja

Tijekom posljednjih nekoliko godina svjedoci smo iznimnoj dinamici napodručju izmjena osigurateljnih propisa, uvjetovanih procesom prilagodbepropisima Europske unije. Slična je situacija i u drugim industrijama, nisusamo osigurateljni akti ti koji se mijenjaju. Odnosi se to na sveukupnuregulativu, no uz potpuno razumijevanje za nužnost prilagodbe, moramo seupitati je li nužna ovakva kaotičnost i brzanje u donošenju silne količineraznih zakona i podzakonskih akata, a onda i njihovih izmjena i dopuna u vrlokratkom roku.

Temeljni akt za poslovanje osiguravajućih društavaje Zakon o osiguranju s pripadajućim pravilnicima, no, svoje dnevno poslovanjemoraju uskladiti i s nizom drugih, „neosigurateljnih“ pravnih propisa. Vrlo jenezahvalno ovdje nabrajati sve akte koji su se u posljednje četiri godinemijenjali, a imali su utjecaja na poslovanje osiguravajućih društava. U tomsmislu, možemo reći da je osigurateljna industrija od početka 2006. na ovamo doživjelapravu reformu.

Novi propisi

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

Zakonom se uvode noviinstituti u hrvatski pravni sustav, uređuju se pitanja u svezi pretragaposlovnih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava u svrhu provedbedokaznog postupka u slučaju otkrivanja kartela. Na području ocjenekoncentracija poduzetnika predviđena je mogućnost skraćenog postupka. Zakonstupa na snagu 1. listopada 2010.

mr.sc. Vanja NjavroKern

Prilog o mirovinskimfondovima

Prateći vrijednost obračunske jedinice pojedinog fonda u odnosu drugefondove dobivamo sliku o tome kako se kreće prinos na uložena sredstva. Unatočrazličitih prinosa udio članova u pojedinom fondu ostao je isti u odnosu naprotekli mjesec. To ukazuje da članovi ne prate rad svojih fondova, anovozaposleni se uglavnom sami i ne odlučuju u kojem fondu žele biti član većih u to opredjeljuje Regos.

Zar o tako važnom dijelu kao što je izdvajanjesredstava za mirovinu i dalje ostajemo nezainteresirani?