X / 2010

Nemamsaznanja o tome je li objavljen konačni tekst Orijentacijskih medicinskihtablica za ocjenu oštećenja zdravlja, koje su proteklih mjeseci bile predmetomžučne rasprave, čiji je vrhunac bilo opatijsko savjetovanje o neimovinskoj šteti,održano potkraj rujna. Nažalost, nismo bili pozvani da pratimo čitavu tu„frku“, kako su neki nazvali diskusiju oko novih kriterija za ocjenjivanjenaknada neimovinske štete.   

U novom brojupročitajte ...

UVODNIK

Stižu nove tablice

Nemamsaznanja o tome je li objavljen konačni tekst Orijentacijskih medicinskihtablica za ocjenu oštećenja zdravlja, koje su proteklih mjeseci bile predmetomžučne rasprave, čiji je vrhunac bilo opatijsko savjetovanje o neimovinskoj šteti,održano potkraj rujna. Nažalost, nismo bili pozvani da pratimo čitavu tu„frku“, kako su neki nazvali diskusiju oko novih kriterija za ocjenjivanjenaknada neimovinske štete.   Poznatoje međutim, da je čak 60-tak stručnjaka radilo na tim tablicama, od kojih seočekuje da će uskoro, već od 1. siječnja 2011. godine, početi rješavatineusklađenost u određivanju odšteta na različitim sudovima u Hrvatskoj, a kojesu uzrokovale nepravdu oštećenicima. Inicijatori izrade novih medicinskihtablica za stupnjevanje odšteta zastupaju tezu da će one ujednačiti sudskupraksu, no, odvjetnici i vještaci žestoko se protive novim pravilima i uputama,smatrajući da će se time oštećenima smanjiti prava na odštetu. Jedno takvoviđenje onog dijela stručnjaka koji smatraju da ne treba ništa mijenjati,donosimo u ovom broju.

Vrhovnisud je, međutim, podržao nove kriterije, koji bi trebali uvesti reda u postupakvještačenja i smanjiti nepotrebne sporove. A trenutačno se na sudovima vodi 36tisuća parnica vezanih uz osiguranje od automobilske odgovornosti. Udio šteta ugodišnjoj premiji prelazi 80 posto, premija je od 2002. do 2008. rasla 4,23posto, isplaćene odštete 5,99 posto, a pričuve za štete na osobama 8,74 posto.

Srdačanpozdrav,

NensiBotica Jzukić, glavna urednica

POSEBNIPRILOG

Danihrvatskog osiguranja 2010.

Na dvodnevnoj,osmoj konferenciji "Dani hrvatskog osiguranja 2010." u Zadru, koja jeokupila predstavnike osiguravatelja i državnih institucija, razmatrane su aktualne teme tržišta osiguranja, prije svega, uvođenje novih pravilaSolventnosti II, prodaja osiguranja iživotno osiguranje. Tradicionalni,osmi godišnji susret osiguravatelja, održan u organizaciji Udruženjaosiguravatelja Hrvatske gospodarske komore i pod pokroviteljstvom Ministarstvafinancija Republike Hrvatske, otvorio je savjetnik za bankarstvo i financijepredsjednika HGK Miljenko Fičor,istaknuvši da industrija osiguranja ima prostora za daljnji rast i razvoj,posebno kada je riječ o životnom osiguranju, ukazujući pritom na sve većiproblem starenja hrvatskog stanovništva.

U prilog tome, naveo je odnos između životnog i neživotnog osiguranja u Hrvatskoj, 26prema 74 posto, dok on u Europskoj uniji iznosi 61 prema 39. Izrazio je podrškuKomore u projektima koji bi unaprijedili ovaj sektor, posebno one vezane uzedukaciju javnosti, kako bi uvidjeli važnost i dobit od životnog osiguranja.„Iznosi prosječnih mirovina nisu dovoljni zaugodan život pa bi menadžeri životnih osiguranja morali pridonijeti boljojeduciranosti o prednostima polica životnih osiguranja“ – istaknuo je Fićor, dodajućikako je cilj povećati ukupan udio premije od osiguranja u BDP-u s 2,9 na 8,9posto.

Životno osiguranje, kaže, bit će nužno zbogsve jačeg trenda ne samo starenja hrvatskog društva, nego još izraženijegstarenja starije populacije, ste s tim u vezi činjenicu da u Hrvatskoj ima oko4 tisuće 100-godišnjake.

SnježanaBertoncelj,predsjednica Udruženja osiguravatelja HGK, osvrmila se na aktualna događanja natržištima i istaknula utjecaj krize  nasmanjenu prodaju osiguranja ali i na svijest osiguravatelja i klijenata.„Financijska industrija nije utjecala samo nasmanjenje prodaje osiguranja, nego je imala i negativne učinke na svijestgrađana“, kazala je Bertoncelj, istaknuvši kako su promjena tehnologije i njenounapređenje uvelike promijenile prodaju. Promjene su, kako je kazala,  diktirale i teme i mjesto održavanja ovogodišnjekonferencije, a konzervativna, osigurateljna industrija, također se trebamijenjati, kazala je Bertoncelj, hipotetski pitajući može li.

S obzirom na pad ukupno zaračunate premijedruštava za osiguranje u prošloj godini od 9,8 milijardi kuna, padu premiježivotnih i neživotnih osiguranja, postavilo se pitanje rizičnosti osigurateljneindustrije.

Član Uprave Hanfe Ivan Vrljić u afirmativnom je komentaru okarakterizirao osiguranjeublaživačem krize, te istaknuo da osiguranja u povijesti nikad nisu bila izvorsistemskog rizika. Štoviše, pohvalio je veliki skok u kvaliteti i perspektivuove industrije, koja, kako je rekao, zaslužuje veću pažnju institucija.

PRODAJA OSIGURANJA

IvaMatić:Suvremena tehnologija u funkcijiuspješne prodaje osiguranja

Nove mogućnosti koje je otvorio razvojtehnologije nezaustavljivo mijenjaju odnos i poziciju osiguranika, agenata,agencija i društava. Iskoristiti prednosti koje donose nove tehnologije tajnaje uspjeha, a svaki je novi prodajni kanal ili novi kanal komunikacijekonkurentska prednost osiguravajućeg društva i ulaganje u budućnost poslovanja.Sve češće susrećemo se s pojmovima kao što su: internetska prodaja, callcentri, kiosk prodaja osiguranja i mobilna prodaja. Kao posljedica razvojaračunalno-informacijske tehnologije sve više se nameće potreba za definicijom ipodjelom kanala prodaje.

Kvalitetan informacijski sustav osiguranjamožemo nazvati „živčanim“ sustavom osiguranja koji svojim radom sinkronizirarad prodajnih kanala i društva u cjelini, a osiguratelji u internetu videpriliku za maksimizaciju mobilnosti, uštedu vremena i sredstava potrebnih za„opremanje“ agenta i agencija, smanjenje komunikacijskih troškova i povećanje prisutnostna tržištu.

Zanimljivo je da oko 80% osoba u Hrvatskojima mobilni uređaj, a 53% starijih od 15 godina služi se internetom. Svakegodine se ovi postoci povećavaju, pa bi osiguratelji trebali biti spremni i zaovakav tip prodaje. 

mr. Katarina Perkušić, dipl.oec.: Osobna vs. online prodaja osiguranja

Autorica nampredstavlja dio istraživanja iz kojeg je vidljivo da osiguranici preferirajuosobnu prodaju. Internetska prodaja također je našla svoje mjesto udistribuciji osiguranja, ali u znatno manjoj mjeri nego što je to očekivano.Razvoj novih kanala prodaje kao što je prodaja osiguranja putem Interneta  značajno smanjuje troškove osiguravatelja, aono što je svakako bitno spomenuti jest da se razvojem internetskih prodajnihcentara direktno utječe na privlačenje novih korisnika i zadržavanjepostojećih.

No, čak 57% ispitanika smatra internetskukupnju iznimno nesigurnom. Potrošači žele personaliziranu uslugu i osobnukomunikaciju s agentima, što u vremenima masovnog razvoja tehnologije ikonkurencije predstavlja vrlo značajnu informaciju i poticaj za agente prodajeosiguranja.

Negativan stavanketiranih o sigurnosti internetske kupnje govori nam da osiguranici nisudostatno upoznati s jamstvima koje pružaju banke vezano za zloupotrebu kartice.

NAKNADA ŠTETE

SinišaŠtimac, dipl. iur. odvjetnik u Splitu,dr.sc.Anton Marović, dr. med., spec. neurolog, stalni sudski vještak, JasminkaŠarić, dr. med. spec. psihijatar, stalni sudski vještak

Medicinski i pravni kriteriji u postupcimanaknade nematerijalne (neimovinske) štete

Sudska praksa treba biti ujednačena kako bigrađani u zahtjevima kod istih ili sličnih posljedica tjelesnih i duševnihozljeda dobili približno jednaku novčanu naknadu. Za to je nužno primjenjivatiorijentacijske medicinske i pravne kriterije. U Hrvatskoj postoje kompletiranimedicinski kriteriji koji u cijelosti odgovaraju potrebama zakonodavstva isudske prakse, smatraju autori.

Medicinski i pravni kriteriji su međusobnouvjetovani, jer se mišljenje vještaka i njegova procjena temelje na medicinskimkriterijima, a upravo o mišljenju vještaka ovisi u daljem tijeku postupkaprimjena pravnih kriterija. Kod medicinskog vještačenja dolazi do interakcijepravne i medicinske znanosti. Zadatak je vještaka medicinske struke damedicinski rječnik kvalificiraju u onaj pravni, te da na taj način pomognu suduu utvrđivanju činjenica o kojima ovisi osnovanost tužbenog zahtjeva

Medicinski kriteriji koji su objavljeni uknjizi „Osnove sudske medicine za pravnike“, odnosno u knjizi „Sudska medicinai deontologija“ u cijelosti ispunjavaju tražene uvjete i  kompatibilni su s pravnim kriterijimaVrhovnog suda RH, drže autori.

IZ UDRUŽENJA

HUO:Informacijski centar ispunio europsku Direktivu

Hrvatska je početkom studenog dobila poseban status trajne gostujuće članiceiako nije predviđena mogućnost pristupa zemljama koje nisu članice europskoggospodarskog prostora.

Informacijski centar Hrvatskog ureda zaosiguranje postao je dio sustava zemalja Europske unije, a Hrvatska je upotpunosti ispunila 4. Direktivu članica o obveznom osiguranju motornih vozila.Cilj ove Direktive je jedinstvena zaštita žrtava prometnih nesreća nastalih uinozemstvu i olakšani i brzi postupak ostvarivanja prava na naknadu štete.

Hrvatski vozači će ulaskom RH u EU imatimogućnost podnošenja odštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku ovlaštenompredstavniku inozemnog osiguravatelja. Dosadašnja praksa bila je da,primjerice, za prometnu nesreću u Njemačkoj, osiguranik mora podnositi odštetnizahtjev prema osiguravatelju u toj zemlji.

Informacijski centar HUO je još od početka2007. godine usklađen s europskim direktivama. Priznanje za svoj rad dobio je4. studenog ove godine na godišnjem sastanku Savjeta ureda – Council of Bureauxu Ateni. Hrvatska je na tom sastanku dobila poseban status trajne gostujućečlanice, iako inače uopće nije predviđena niti mogućnost pristupa zemljama kojenisu članice europskog gospodarskog prostora. 

HGK

U pripremi zakonskih promjena nužno aktivno sudjelovanje

Nakon održanih izbornih sjednica radnih tijela Udruženja osiguravateljaHrvatske gospodarske komore, s novoizabranim predsjednicima Odbora za životnaosiguranja, Odbora za zdravstvena osiguranja i Odbora za pravna pitanja izakonodavstvo razgovarali smo o njihovim daljnjim aktivnostima i ovlastima.Upitali smo ih na koji način rad odbor kojim predsjedavaju može poboljšatiodnose unutar struke i na tržištu, te zamolili za komentar trenutačnog stanja usektoru i kako se pripremaju za Europsku uniju. Svi se slažu u jednom - daučestale zakonske promjene unose pravnu nesigurnost i stvaraju nepovjerenje upravni sustav, te da bi uvid u proces pripreme zakona pomogao osigurateljima da se na vrijeme pripreme.