V / 2012

Usklađivanje s europskom Direktivom hrvatskim osiguravateljima u 2013. godini donosi obvezu višestrukog povećanja maksimalnog iznosa odštete za posljedice nastale u prometnoj nezgodi. Za osobe će one iznositi 5,6 milijuna eura, a za imovinske štete 1,2 milijuna eura. Prema sadašnjem zakonu oštećenik u Hrvatskoj može dobiti najviše pola milijuna eura, pa je očigledno da ova novina našim osiguravateljima ne donosi ništa dobro. Da bi stvar bila gora, hrvatski pregovarači nisu izborili nikakav prijelazni rok za prilagodbu novim pravilima EU, za razliku od ostalih članica koje su si ugovorom osigurali sedam godina odgode. Najavljeni drastični rast odšteta otvara dvojbu o poskupljenju premije obveznog autoosiguranja koja je lani prosječno iznosila 1500 kuna.

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

Uvodnik

Neimovinske štete rastu – hoće li i premija?

Usklađivanje s europskom Direktivom hrvatskim osiguravateljima u 2013. godini donosi obvezu višestrukog povećanja maksimalnog iznosa odštete za posljedice nastale u prometnoj nezgodi. Za osobe će one iznositi 5,6 milijuna eura, a za imovinske štete 1,2 milijuna eura. Prema sadašnjem zakonu oštećenik u Hrvatskoj može dobiti najviše pola milijuna eura, pa je očigledno da ova novina našim osiguravateljima ne donosi ništa dobro. Da bi stvar bila gora, hrvatski pregovarači nisu izborili nikakav prijelazni rok za prilagodbu novim pravilima EU, za razliku od ostalih članica koje su si ugovorom osigurali sedam godina odgode. Najavljeni drastični rast odšteta otvara dvojbu o poskupljenju premije obveznog autoosiguranja koja je lani prosječno iznosila 1500 kuna.

Dobra je vijest osiguravateljima 8,1 posto manje novoprijavljenih šteta u 2011. godini, a loša da je u odnosu na isplate u 2010. godini iznos neimovinskih šteta lani bio veći za 16 milijuna kuna. Izvješće Hrvatskog ureda za osiguranje ukazuje na to da su osiguravatelji za štete nastale u prometnim nezgodama lani isplatili 1,18 milijardi kuna. Ubuduće bi štete nastale u prometnim nezgodama umjesto u roku od 14 dana za imovinske, a 30 za neimovinske štete trebati rješavati u roku od 90 dana, kao što to čine osiguravatelji EU.

Budući Zakon o obveznim osiguranjima u prometu čija radna verzija je predstavljena na godišnjem skupu osiguravatelja o naknadi štete produbit će sukob s odvjetnicima kojima ne odgovara umanjenje postotaka tjelesnog oštećenja ili ukidanje naknade za strah. Očigledno je da će Ministarstvo financija, koje je sastavilo svoju radnu grupu za pripremu novog zakona, u najmanju ruku imati pune ruke posla. Jer na štetama, osobito neimovinskim, struka već godinama lomi koplja.

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić, gl. urednica

TEMA BROJA: OSIGURANJE OD AO

Renata Sabljić: Utjecaj zakonskih promjena na obradu odštetnih zahtjeva iz obveznih osiguranja od autoodgovornosti

Novi Zakon o obveznim odnosima i Zakon o obveznim osiguranjima u prometu „stavili su u drugačiji položaj“ osiguravatelje, posebice kroz novo dospijeće neimovinske štete, proširenje kruga trećih osoba koje imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu, povećanje minimalne svote osiguranja do koje je odgovorni osiguravatelj u obvezi nadoknaditi štetu oštećenoj osobi i uvođenjem „sankcije“ za osiguravatelja ukoliko u zakonskim rokovima ne riješi određeni odštetni zahtjev.

Zakonske promjene su imale značajan utjecaj na osiguravatelje u području efikasnosti obrade predmeta, a posebno u efikasnosti obrade sudskih predmeta.

Uz navedene zakonske tekstove koji imaju indirektan utjecaj na profit osiguravatelja, direktni utjecaj na sam profit osiguravatelja uspostavljen je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i kojim je određen kao prihod HZZO-a 7% naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od AO.

Sve navedeno ukazuje na potrebu zajedničkog aktivnog djelovanja osiguravatelja u radnim skupinama pri donošenju novih zakonskih propisa, kao i u ocjeni postojećih.

ANALITIČKI PRILOG

Mihaela Premor Andrijanić: Tržište obveznog osiguranja od AO u 2011. godini

U članku je dan prikaz relevantnih podataka o kretanju na tržištu osiguranja u 2011. godini s posebnim osvrtom na obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti. Na kraju je dan i pregled kretanja na tržištu osiguranja u prva četiri mjeseca 2012. godine.

Važnost korištenih podataka u članku ogleda se ponajprije u potrebi da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu osiguranja u Hrvatskoj.

Podaci za 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. godinu te mjesečni podaci za travanj 2012., koji su korišteni u materijalu kao podloga za izradu članka prikupljeni su od društava za osiguranje, a podaci korišteni za 2006. godinu kao i podaci za ranije godine, javno su objavljeni podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

MIROVINSKO OSIGURANJE

Započela javna rasprava o rješenjima pravednog i održivog mirovinskog sustava

Hrvatska Vlada trenutno ne razmišlja o produženju radnog vijeka u Hrvatskoj jer je ta mjera primjerena za države koje imaju nisku stopu nezaposlenosti, a mi smo daleko od toga, rekao je prof. dr.sc. Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava na Konferenciji "Smjernice za razvoj mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj" održanoj u organizaciji nadležnog Ministarstva. Time je otvorio šestomjesečnu javnu raspravu o nastavku reforme mirovinskog sustava.

Postojeći mirovinski sustav nije održiv i treba ga mijenjati složili su se svi sudionici Konferencije na kojoj se tražio odgovor kako mijenjati sustav da bi bio pravedan i održiv, budući da odgovor na to nije dala mirovinska reforma koja je započeta prije deset godina. Ministar je obećao da će u sljedećih šest mjeseci potražiti rješenje za jednu od najvećih nepravdi u mirovinskom sustavu, da novi umirovljenici iz drugog stupa mirovinskog osiguranja nemaju pravo na dodatak na mirovinu od 27 posto kao umirovljenici iz prvog stupa, zbog čega su njihove mirovine niže.

IZVJEŠĆA

Katarina Sunara, dipl.iur.:Kako unaprijediti uvjete poslovanja hrvatskih prijevoznika

Pod Pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u Poreču je 26. i 27. travnja 2012. održan 5. susret prijevoznika Hrvatske obrtničke komore (HOK). Domaćin ovogodišnjeg skupa prijevoznika bila je Obrtnička komora Istarske županije, a generalni sponzor Croatia osiguranje d.d., Filijala za osiguranje prijevoza i kredita Zagreb, specijalizirana za  transportna osiguranja u svim granama prometa.

Susret prijevoznika obilježila su stručna izlaganja i rasprave vezane za problematiku prijevozničke djelatnosti i to iz različitih aspekata. Prijevoznici su informirani o aktualnim pravnim propisima, aktivnostima Ceha i sekcija na razini cijele Hrvatske. Osnovni cilj, kako dosadašnjih tako i ovogodišnjeg susreta prijevoznika, je unaprijediti uvjete poslovanja hrvatskih prijevoznika i pronaći što kvalitetnijih rješenja.

Radi navedenog, na susretu su izložene teme vezane uz prijevoz robe u cestovnom prometu, prijevoz putnika u cestovnom prometu, autotaksi prijevoz i prijevoz putnika malim turističkim brodovima te osiguranje od odgovornosti prijevoznika u cestovnom prometu.

IZ UDRUŽENJA

HUO: Uloga društava za osiguranje u mirovinskoj reformi

Društva za osiguranje  omogućavaju štednju za mirovinu kroz različite oblike životnih osiguranja te upravljanje i vođenje mirovinskih fondova ili planova pa su se odlučili aktivno uključiti u reformu mirovinskog sustava. Stoga je Hrvatski ured za osiguranje u suradnji s osigurateljima izradio Prijedlog strateškog okvira poticanja mirovinskih proizvoda koje bi zajednički provodili s Ministarstvom financija, Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i ostalim zainteresiranim stranama.

Svoju ulogu u mirovinskoj reformi osiguravatelji vide kroz pet ključnih aktivnosti: financijsku pismenost, iniciranje promjena dobrovoljnih mirovinski štednih i isplatnih proizvoda, prilagodba zakonskog i regulatornog okvira, formiranje jedinstvene ciljane poticajne politike i učinkovit nadzor, sigurnost i održivost. O inicijativi govore Hrvoje Pauković, Željko Jukić, Tatjana Račić – Žlibar i Kristijan Buk.

Svanimir Steiner, predsjednik Udruženja posrednika

HGK: Brokeri žele uređeno tržište

Na plenarnoj sjednici Udruženja posrednika u osiguranju i reosiguranju Hrvatske gospodarske komore održanoj 8. svibnja 2012. godine u HGK za predsjednika Udruženjaponovo je izabran Svanimir Steiner, direktor Marsh d.o.o., a za zamjenika predsjednika Miho Klaić iz Fortius d.o.o.

Tom prilikom je Steiner je naglasio da je Udruženje u proteklom razdoblju sudjelovalo u kreiranju propisa koji uređuju posredovanje u osiguranju uz suradnju s HANFA-om u definiranju statističkih obrazaca.

Aktivnosti Udruženja bit će usmjerene na promociju djelatnosti posredovanja u osiguranju u hrvatskom poslovnim okruženju te na projekt financijske pismenosti u RH, kojeg pripremaMinistarstvo financija. Najvažnija aktivnost Udruženja u 2012. godini bit će međutim, izrada novog radnog nacrta prijedloga Zakona o osiguranju. Udruženje posrednika predlaže da se u novi Zakon o osiguranju u potpunosti implementiraju odredbe Direktive o posredovanju (2002/92/EC), kao i da se termin “posrednik u osiguranju i reosiguranju” zamijeni s terminom “broker”, što je usko vezano za zaštitu potrošača i načelo polarizacije ili razdvajanja.

Priredio:Berislav Matijević, dipl. iur.

Novi propisi: Zakon o poreznoj upravi

U Narodnim Novinama broj 25. od 28. veljače 2012., objavljen je Zakon o poreznoj upravi, nastavno Zakon, koji je stupio na snagu osmoga dana od dana objave.

Zakonom o Poreznoj upravi (NN, broj 67/2001) uređen je ustroj Porezne uprava kao jedinstvene i samostalne upravne organizacije u sastavu Ministarstva financija te djelokrug, način rada, posebne obveze, odgovornosti i ovlaštenja službenika Porezne uprave. Do sada je Zakon više puta mijenjan i dopunjavan.

Prema odredbama Zakona, Porezna uprava predstavlja, uz Financijsku policiju, Financijski inspektorat, Carinsku upravu te Ured za sprječavanje pranja novca, jednu od nadzornih službi Ministarstva financija. Međutim, praćenjem primjene zakonskih propisa i učinkovitosti rada svih nadzornih službi u Ministarstvu financija, utvrđena su preklapanja u nadležnostima nadzornih službi.

Kako bi se otklonilo preklapanje odgovornosti između nadzornih službi, započeta je u Ministarstvu financija opsežna izmjena cjelokupnog ustrojstva, kojom se između ostalog, prema odredbama posebnog propisa, ukida i Financijska policija.