V / 2010

Ulipnju je navršeno 50. godina izdavanja časopisa Osiguranje. Veliki brojpromjena na osigurateljnom tržištu, raznolikost tema i stručnost autora, pa ipojava konkurencije posljednjih godina, pridonijeli su kvaliteti časopisa kojegsu naši čitatelji u Hrvatskoj i zemljama iz bliže nam regije podržali sve ovegodine, što nam je, svakako, najveći kompliment.

U novom brojupročitajte ...

1960. – 2010.

Pedeset godina časopisaOsiguranje

Ulipnju je navršeno 50. godina izdavanja časopisa Osiguranje. Veliki brojpromjena na osigurateljnom tržištu, raznolikost tema i stručnost autora, pa ipojava konkurencije posljednjih godina, pridonijeli su kvaliteti časopisa kojegsu naši čitatelji u Hrvatskoj i zemljama iz bliže nam regije podržali sve ovegodine, što nam je, svakako, najveći kompliment.

Sveobuhvatnosti aktualnost imperativ je Uredništva.  Kada je osnovan, 1960. godine, časopis Osiguranje nosio je naziv„Osiguranje i privreda“. U lipnju te godine, u prvom broju, predsjednikupravnog odbora DOZ-a Marjan Dermastija piše: „S velikim zadovoljstvom primiosam vijest da je direkcija DOZ-a za Hrvatsku pokrenula izdavanje lista koji bina popularan način upoznavao našu javnost, a pogotovo naše radne ljude ipolitičke radnike na terenu sa problemima osiguranja“. Od tada pa sve do danas,problemi osiguravatelja se mijenjaju, a časopis neprekidno obrađujeproblematiku teorije i prakse našeg osiguranja.

Tijekomgodina uvodili smo nove rubrike, 2002. promijenio se i časopis, no, nešto senikada nije promijenilo, a to je da su i oni iskusni stručnjaci i oni koji sepo prvi puta predstavljaju javnosti dali sve od sebe. Autori članaka, ugledniznanstvenici i praktičari, utkali su u ove stranice svoja kritičnarazmišljanja, dvojbe i poruke visoke stručne i moralne kvalitete s ispravnimosjećajem za korisnost priloga kojima su sudjelovali u popularizacijiosiguranja, u stvaranju mišljenja struke, a ponekad i mijenjali osigurateljupraksu.

Ništamanje ne očekujemo i u daljnjim godinama. Čestitam svima i želim da svojimvrijednim prilozima na ovim stranicama i ubuduće sudjelujemo u stvaranju novihvrijednosti. U ime Uredništva zahvaljujem na riječima podrške koje ste namuputili u posljednje vrijeme, kao i na kritici koja nas je tjerala da budemojoš bolji. Zahvaljujem autorima na visokoj kvaliteti članaka koje s radošćuobjavljujemo, članovima Uredništva na predanoj suradnji i sugestijama,čitateljima na podršci, te nakladniku, mojoj tvrtci, koja je bezuvjetno svihovih godina podržavala riječ struke i našu predanost časopisu.

Srdačnoi s poštovanjem Vaša

Nensi Botica Jukić, glavna urednica

TEMABROJA

VladimirNjegomir

Empirijska analiza utjecajafinancijske krize na sektor osiguranja u regiji

U radu autoranalizira utjecaj financijske krize na industrije osiguranja zemalja bivšeJugoslavije. Analiza se fokusira na specifičnosti pojedinih industrijaosiguranja u razdoblju od 2004. do 2008. godine. Rezultati istraživanja ukazujuda je utjecaj krize u tim zemljama bio je relativno ograničen.

U zemljama saslabije razvijenim tržištem osiguranja, utjecaj krize je bio značajniji naneživotna osiguranja, a na razvijenijim tržištima regije, kriza je značajnijeutjecala na premiju životnih osiguranja

Razvoj osiguravajućeg sektora u Hrvatskojpokazao je snažnu korelaciju s općim ekonomskim razvojem. Usprkos usporavanjurasta premija životnih osiguranja tijekom 2008., bruto premija je nastavilarasti usprkos prvim znacima financijske krize. Razlog tome je dominantan udjelneživotnih osiguranja u ukupnoj premiji

Do uvođenja zakona oosiguranju iz 2004. godine, tržište osiguranja u Srbiji bilo je slaboregulirano tako da su brojna osiguravajuća društva nudila samo usluge obaveznogosiguranja od autoodgovornosti. Uvođenjem nove regulative sve nesolventneosiguravajuće kompanije su likvidirane. Osiguravateljna industrija počela jebilježiti rast bruto premija, koja je tijekom 2008. i 2009. usporena zbogrecesije

Industrija osiguranja u Slovenijinajrazvijenija je u regiji. U razdoblju od 2004. do 2008. godine, ostvarivalaje konstantan rast ukupne premije, kako u neživotnim tako i u životnimosiguranjima. Međutim, stopa rasta premija pala je s prvim znacima krize, aistodobno je ukupan iznos šteta porastao i u životnim i u neživotnimosiguranjima

Nepovoljnimakroekonomski uvjeti su ključni uzrok nedovoljne razvijenosti i “kaskanja”industrije osiguranja u BiH. Drugi razlog je fragmentiranost tržištaosiguranja, što je posljedica činjenice konstituiranje BiH u dva federalnaentiteta

Nerazvijenost ekonomije u Makedoniji imala jeodraza i na poziciju industrije osiguranja. Međutim, od 2004. do 2008.zabilježen je konstantan rast premija životnih osiguranja. U 2008. godini palaje bruto premije zahvaljujući trostrukom padu stope rasta premija neživotnihosiguranja.

AKTUALNO

Osiguratelji čimbenikstabilnosti financijskog sustava RH

Tvrdnje izrečene na Odboru zafinancije i državni proračun povodom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunamaZakona o porezu na dohodak izazvale su zgražanje stručne javnosti. Naime,prilikom odbijanja amandmana kojim bi se uplate premije životnog osiguranja odstrane poslodavaca u korist radnika smatrale porezno priznatim izdatkom, čimebi se životno osiguranje izjednačilo s novim zakonskim tretmanom dobrovoljnogmirovinskog osiguranja, Marić je ustvrdio kako je „dosadašnja praksa potvrdilada je područje životnog osiguranja bilo područje korupcije“, odnosno, da je„osiguranje najveći izvor korupcije“.

Nakon nepromišljene i štetneizjave predsjednika Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog saboraGorana Marića da su osiguravajuća društva izvor korupcije, reagirala suosigurateljna strukovna udruženja.

 Hrvatska društva za osiguranje posluju podizravnim i stalnim nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ito u skladu s brojnim zakonima i podzakonskim aktima koji propisuju niz obvezakoje imaju za cilj punu zaštitu osiguranika

U industriji osiguranja radi preko 11.000zaposlenika, ukupne osigurateljne pričuve iznose preko 20 mlrd kuna, a samosredstva pričuva životnog osiguranja iznose oko 11 mlrd kuna i većim su dijelomuložena u obveznice RH, tako da direktno financiraju potrebe hrvatskogproračuna

INTERVJU

VladimirPopovski, glavni izvršni direktor Croatia osiguranje – Život Skopje

Poslovna 2009. godina bila je vrlo uspješnaza Croatia Osiguranje – Život. Tvrtka je zabilježila porast ukupne premijeosiguranja i značajan porast novih osiguranika, no i kvalitetan prihod odulaganja u sredstva kapitala, rezervi i tehničke premije. Tvrtka je ostvarilaukupnu zaračunatu premiju u iznosu od 1,854.431eura, što predstavlja rast od 26 posto u odnosu na isti period prošle godine,dok je ukupna nova produkcija donijela porast broja osiguranih osoba od  29 posto u odnosu na 2008.godinu.

O poslovanju tvrtke u protekloj godini iprvom ovogodišnjem kvartalu, te daljnjim planovima razgovarali smo s izvršnimdirektorom, iskusnim dugogodišnjim menadžerom Vladimirom Popovskim.

MOJPORTRET

DraženKulić, predsjednik uprave Velebit osiguranja

Velebit je 2009. godinu zaključio sa neštoviše od 17 milijuna kuna gubitka, dok je gubitak u prvom ovogodišnjem kvartaluiznosio 3,2 milijuna kuna ili milijun kuna manje u prvom tromjesečju 2009.godine.

Dražen Kulić na čelu je Velebit osiguranja odnjegova osnutka, krajem 2007. godine. Rođen je 1969. godine,  a srednju tehničku školu i Strojarskifakultet završio je u Slavonskome Brodu. Sa suprugom i dvoje djece živi uSesvetama. Prije dolaska na čelo Velebita, radio je u Heliosu, gdje počinje kaoprocjenitelj štete, nakon čega je uslijedio niz poslova u odjelu zareosiguranje, a potom obnašao dužnost direktora sektora razvoja. Svoj rad uHeliosu završava na radnom mjestu direktora sektora prodaje. Prije karijere uosiguranju, radio je u struci, kao diplomirani inžinjer strojarstva, uElektrokontaktu.

Gospodarska krize je utjecala na društvo, alinije poremetila  planove niti je bilorezanja plaća. Utjecaj krize na Velebit, kako ističe, nije toliko snažan kolikose on osjetio u čitavoj osiguravateljnoj industriji, a najveći problem branšeKulić vidi u obrani portfelja spuštanjem premijskih stopa ispod granicetehničke opravdanosti.

Renata Pražetina - Kaleb

Položaj trgovca pojedinca u trgovačkompravu

Naš Zakon otrgovačkim društvima sadrži osnovne odredbe o trgovcu pojedincu. Trgovacpojedinac je obrtnik koji se može upisati kao trgovac pojedinac ako njegovgodišnji promet u prethodnoj godini premašuje 2 milijuna kuna, a obavezno semora upisati ako premašuje 15 milijuna kuna. Ako njegov godišnji promet padneispod 15 milijuna kuna može se brisati iz sudskog registra trgovaca, a kadapade ispod 2 milijuna obavezno ga trgovački sud briše iz sudskog registra.

Upisom obrtnika usudski registar kao trgovca pojedinca mijenja se režim njegove odgovornosti, atime i njegov nastup prema potencijanim poslovnim partnerima i bankama. Kaotrgovac pojedinac se može upisati i zastupnik osiguranja koji ispunjavazakonske uvjete.

IZVJEŠĆE

KatarinaSunara, dipl.iur.

VII. savjetovanje o kolizijiptica i zrakoplova

U Šibeniku je održano VII. Savjetovanje okoliziji ptica i zrakoplova, na kojem su razmatrane sigurnosne mjere, metodeprocjene rizika opasnosti, prevencije, odgovornost za štetu, te uvjetiosiguranja i pravni propisi. Sudar zrakoplova sa pticom može imati zaposljedicu povredu ili gubitak života članova posade zrakoplova i putnika, pasu tako od 1988. godine udari ptica i drugih životinja u zrakoplove u svijetu dovelido smrti 229 ljudi, a uništeno je preko 210 zrakoplova.

Unatoč velikom tehnološkom napretku uizgradnji zrakoplova i sigurnosti zračnog prometa, zračni prijevoznici i zračneluke u obavljanju svoje djelatnosti izloženi su različitim rizicima koji mogupoprimiti katastrofalne razmjere. Uzroci zrakoplovnih nesreća su različiti, odljudske greške do tehničkih problema i meteoroloških situacija, a značajan dionesreća posljedica je kolizije zrakoplova sa stranim objektom, kategoriziranekao FOD (Foreing object damage).