IX / 2010

Globalna ekonomska i financijska kriza povećala jepritisak na poslovanje društava za osiguranje, kao i na njihov financijskirezultat. Uz stalni pritisak na prihode od premija, financijsku imovinu,ulaganja i optimizaciju procesa upravljanja štetama, tu je i pojačan nadzorregulatora, koji osigurateljnom sektoru donosi nove obaveze. Najveći izazovkoji stoji pred društvima za osiguranje je direktiva Europske unije 2009/138/EC,poznata i pod nazivom Solventnost II.

U novom brojupročitajte ...

UVODNIK

Otporni narecesiju

Globalna ekonomska i financijska kriza povećala jepritisak na poslovanje društava za osiguranje, kao i na njihov financijskirezultat. Uz stalni pritisak na prihode od premija, financijsku imovinu,ulaganja i optimizaciju procesa upravljanja štetama, tu je i pojačan nadzorregulatora, koji osigurateljnom sektoru donosi nove obaveze. Najveći izazovkoji stoji pred društvima za osiguranje je direktiva Europske unije 2009/138/EC,poznata i pod nazivom Solventnost II. Iako se rok njene primjene, siječanj2013. godine, čini još prilično daleko, hrvatski osiguravatelji žele spremnodočekati novo okruženje. Održano je već nekoliko okupljanja struke o uvođenju iprimjeni Solventnosti II. Prateći aktualna događanja, ovom se temom bave našisljedeći prilozi.

Osim novim pravilima upravljanja rizicima,osiguratelji se bore s novim poslovnim i financijskim problemima na tržištu.Iako suočeni s padom premija, naši su osiguratelji zadovoljni rezultatima,nepokolebljivi u optimističnom uvjerenju da se dobro nose s krizom, srealistično razložnim objašnjenjem da je pad tržišta odraz gospodarske krize iukupnog stanja u financijskom sektoru, do pesimističnih prognoza da poboljšanjajoš nema na vidiku. Za razliku od nekih drugih tržišta, hrvatska industrijaosiguranja pokazuje relativno dobru otpornost na recesiju.

Nensi Botica Jukić, glavna urednica

INTERVJU

Svemir Kalinić, direktor Direkcije za upravljanje osigurateljnimprocesima u Croatia osiguranju

Krizaotvorila put novim proizvodima

Kriza je pravo vrijeme za stabilizaciju poslovanja,sagledavanje potencijalnih rizika i pripremu za nadolazeće razdoblje, ističeSvemir Kalinić. Upravo u takvim uvjetima preuzeo je zahtjevno mjesto direktora Direkcije,u čijoj su nadležnosti su svi proizvodni osigurateljni sektori te sektorprodaje i šteta, najveće osigurateljne kuće u Hrvatskoj.

U razgovoru zaOsiguranje Kalinić govori kako se Croatia osiguranje nosi s krizom, te najavljuje nove proizvode.

Upravo na inicijativuprodajne mreže u pripremi je nekoliko novih proizvoda za koje vjerujemo da ćedodatno obogatiti našu ponudu i istodobno biti ciljano skrojeni prema potrebamaosiguranika i vremena u kojem živimo, ističe Kalinić.

(Ostatak intervjua pročitajte u novom broju časopisaOsiguranje)

mr.sc. Jakša Krišto: Solvency II – osnove i zahtjevi petekvantitativne studije utjecaja

Autor u radu prikazuje noveregulatorne odredbe poslovanja društava za osiguranje i društava zareosiguranje u Europskoj uniji – Solvency II, koje se očituju u većoj razinizaštite osiguranika, višoj efikasnosti poslovanja osiguratelja te pozitivnomutjecaju na stabilnost i održivost cjelokupnog financijskog sektora.

Prikazana je osnovna strukturatog novog zakonodavnog i regulativnog projekta, zahtjevi pojedinih stupova kaoi cjelokupan proces usvajanja novih odredbi poslovanja osiguratelja ireosiguratelja u EU

EUROPSKA UNIJA

Upravljanje rizikom: najizazovniji aspektSolventnosti II

SolventnostII je nova europska direktiva koja osigurava suvremeni, na riziku temeljenokvir za nadzor osiguravajućih tvrtki, s ciljem da se odrazi na njihove tekućeposlovanje i razne ponuđene usluge.

SolventnostII se sastoji od tri stupa: stup I se bavi modeliranjem rizika, stup IIproblemima upravljanja rizikom, a stup III  problemimaotkrivanja rizika.

Odbor europskih osiguravateljnih isupervizora mirovina (CEIOPS) je objavio tri mišljenja 2008., koja sadržeposebne komentare i tumačenja glede sadržaja stupa II. Ti dokumenti opisujuzahtjeve s kojima će se europski osiguravatelji suočavati.

mr.sc. Zorislav Kaleb: Tajno trgovačkodruštvo i moguće zlouporabe

U članku se obrađujedjelovanje tajnog trgovačkog društva te objašnjava pojam tajnog trgovačkogdruštva, tko su članovi, sadržaj ugovora o tajnom trgovačkom društvu, tipovitajnog društva, nastanak, pravni odnosi te prestanak tajnog društva. Zasad nijepoznata šira primjena ovog trgovačkog društva u praksi što je i razumljivo jerse radi o tajnom ugovoru.

Moguć je ugovor o tajnom članu i kod osiguravateljskih društva i društava zaposredovanje u osiguranju. Posebice se ukazuje na moguće zlouporabe kod tajnogdruštva, te razmatra do koje mjere taj ugovor može biti tajan.

NOVI PROPISI

Zakon o zaštiti  od požara

U Narodnim novinamabroj 92. od 24. srpnja 2010., objavljen je Zakono zaštiti od požara, nastavno Zakon.

Zakonom se uređuje zaštita od požara u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o društveno i gospodarski prihvatljivim požarnim rizicima, počevši od ciljeva zaštite od požara i mjera koje se poduzimaju u ostvarenju tih ciljeva, određivanja osnovnih pojmova, prava, dužnosti i odgovornosti svih nositelja zaštite od požara, planiranja, projektiranja, gradenja, uporabe, ustrojavanja, nadzora i financiranja zaštite od požara, upoznavanja i osposobljavanja za zaštitu od požara, preventivnog postupanja, obavješćivanja i gašenja početnih požara pa sve do ocjenjivanja sukladnosti i stavljanje na tržište i/ili raspolaganje proizvoda za zaštitu od požara te njihovog nadzora, prava, obveza i odgovornosti inspektora zaštite od požara, kaznenih odredbi radi nepridržavanja odredbi Zakona te prijelaznih i završnih odredbi kojima se, u trenutku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u potpunosti uskladuju odredbe Zakona sa pravnom stečevinom Europske unije, posebice u dijelu slobode kretanja roba te sigurnosti u slučaju požara (otpornost i reakcija na požar građevnih konstrukcija).

Sigurnost u slučaju požara unaprijedit će se i povećati donošenjem Nacionalne strategije zaštite od požara za dugoročno razdoblje te Nacionalnog plana djelovanja zaštite od požara za srednjoročno razdoblje, poticanjem i financijskim podupiranjem od strane Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osiguravajućih društava, izrade stručnih studija, projekata i programa sigurnih tehnologija i zahvata u prostoru kojima se smanjuje ili sprječava nastanak i širenje požara kao i uvođenjem obveze izrade elaborata zaštite od požara kao podloge za izradu glavnog projekta složenije građevine te njegove provjere od ovlaštenog revidenta zaštite od požara.

SUDSKAPRAKSA: PROUZROČENJE ŠTETE

Obvezno pravo - popravljanje neimovinske štete - teški invaliditet bliske osobe

Članak 201. Zakona o obveznim odnosima(NN 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).

Za dosuđenje novčanesatisfakcije zbog naročito teškog invaliditeta neke osobe nužno je da sunjezini bliski srodnici svakodnevno izloženi patnjama koje ona trpi te da tokod njih izaziva duševne boli takvog intenziteta koje opravdavaju tu naknadu.

"U ovoj fazi postupka nije sporno:

·            da je I.-tužitelj suprugII.-tužiteljice i otac III.-tužitelja i IV.-tužitelja,

·            da je I.-tužitelj uprometnoj nezgodi teško stradao i da su od posljedica ozljeda opće životne iradne sposobnosti tužitelja umanjene za 90%,

·            da je kod tužitelja zbog povrede mozgazaostao psihoorganski sindrom koji se očituje u smanjenju kognitivnih funkcijauz sniženu kritičnost, a misaoni duktus je usporen zbog čega je I.-tužitelj namomente bez jasnog misaonog slijeda a emocionalni izraz i mimička ekspresijanisu u potpunosti sukladni razgovoru, ima glavobolje, bol u vratu ivrtoglavicu, smetnje usnivanja i spavanja, pad kon­centracije, poteškoće sprobavom a postoji i potpuna sljepoća desnog oka trajno,

·            da supruga i djeca tužitelja ne žive uzajedničkom domaćinstvu s tužiteljem, jer su odselili u drugi stan,

·            da I.-tužitelj i daljeradi s punim radnim vremenom u K. V.

Pravilnosu sudovi nižeg stupnja primijenili materijalno pravo kada su odbili tužiteljes tužbenim zahtjevom, i to primjenom čl. 201. st. 3. Zakona o obveznim odnosima(dalje: ZOO) na temelju koje odredbe i tužitelji postavljaju svoj tužbenizahtjev a kojom je propisano da u slučaju naročito teškog invaliditeta nekeosobe sud može njezinu bračnom drugu i djeci dosuditi pravičnu novčanu naknaduza njihove duševne bolove.

Dakle,prije svega da bi tužitelji kao bliski srodnici imali pravo na novčanusatisfakciju zbog naročito teškog invaliditeta, moraju trpjeti duševne bolikoje izviru iz teškog invaliditeta svog srodnika i na njima (tužiteljima) ležiteret dokazivanja da takve duševne boli zaista trpe.

Pravilnosu sudovi nižeg stupnja ocijenili da tužitelji pravilima o teretu dokazivanjanisu dokazali postojanje duševnih boli a u smislu čl. 219. ZPP-a.

Primjenomčl. 201. st. 3. ZOO-a dosuda novčane satisfakcije zbog naročito teškoginvaliditeta bliskog srodnika dosuđuje se u slučaju kada se radi o takvomzdravstvenom i opće fizičkom i psihičkom stanju bliskog srodnika kojem subliski srodnici svakodnevno izloženi i koje stanje na bliske srodnike takoutječe da i kod njih izaziva duševne boli takvog intenziteta koji opravdavajunaknadu štete u obliku novčane satisfakcije.

Prijesvega tužitelji nisu dokazali postojanje takvih duševnih boli jer njihovo postojanjene proizlazi iz same činjenice teške invalidnosti bliske osobe, nego izkonkretnih okolnosti slučaja (čije postojanje tužitelji nisu dokazali).

Osim toga,tužitelji ne žive zajedno s I.-tužiteljem te nisu niti svakodnevno izloženipatnjama i smetnjama tužitelja koji je tjelesno i psihički funkcionalan udovoljnoj mjeri da je i dalje u radnom odnosu, te im i prema ocjeni ovog Sudaniti ne pripada pravo na naknadu štete u vidu novčane satisfakcije za duševnebolove zbog teškog invaliditeta supruga i oca.

Naime,nije dovoljno da je nastupio teški invaliditet i da bliski srodnici o tojčinjenici imaju svijest, nego je i potrebno da su gotovo na redovitoj osnoviizloženi teškoćama i patnjama svog bliskog srodnika, što su naprotiv tužiteljiizbjegli na način da ne žive zajedno s tužiteljem, nego on živi sam u K.V."

VSRH, Rev759/08-2, od 08. travnja 2009.