IV / 2010

Država mora poticati životna osiguranja, stajalište je dviju hrvatskihosigurateljnih udruga osiguravatelja. Vijeće Udruženja osiguravatelja priHrvatskoj gospodarskoj komori iznenađeno je najavljenim mjerama ukidanjaporeznih olakšica za životna osiguranja u vladinom Programu gospodarskogoporavka, te se nada da će Vlada u razradi provedbenih aktivnosti programa ipakuzeti u obzir socijalnu i dugoročnu funkciju životnih osiguranja.

U novom brojupročitajte ...

UVODNIK

Osiguratelji za poticaje životnihosiguranja

Država mora poticati životna osiguranja, stajalište je dviju hrvatskihosigurateljnih udruga osiguravatelja. Vijeće Udruženja osiguravatelja priHrvatskoj gospodarskoj komori iznenađeno je najavljenim mjerama ukidanjaporeznih olakšica za životna osiguranja u vladinom Programu gospodarskogoporavka, te se nada da će Vlada u razradi provedbenih aktivnosti programa ipakuzeti u obzir socijalnu i dugoročnu funkciju životnih osiguranja.

Hrvatski ured za osiguranje zatražio je od Vlade u objavljenom"prijedlogu suradnje na razradi programa oporavka", da ostavi premiježivotnog osiguranja među poreznim olakšicama.

Za osiguravatelje životna osiguranja predstavljaju vid dugoročne štednje zastarost i smatraju da ih kao takve treba ih poticati i država.

Pad stambenih kredita direktno je pogodio životna osiguranja zbogpovezanosti ugovaranja police s odobravanjem kredita. Gospodarska situacijatakođer je utjecala na smanjenje ulaganja u životna osiguranja, što se osjetilona padu premije od oko 2 posto. Neosporno je da će i nova Vladina odluka oukidanju poreznih olakšica utjecati na osiguravatelje. Stoga je opravdan strahosiguratelja koji nude osiguranje života. Pitanje je samo u kojoj će mjeriVladina najnovija mjera utjecati na njihovo dalje poslovanje i kretanjepremije, a ono zasad nema odgovora.

Odgovor će stići do kraja lipnja, kada bi Sabor trebao raspravljati iizmjenama stopa poreza na dohodak i o ukidanju poreznih olakšica, čija primjenaje planirana od 1. srpnja.

Dobra je vijest da je Porezna uprava osiguravateljima počela isplaćivatipreplaćenu turističku članarinu, čime je konačno riješena dilema o povratusredstava što su ih osiguravatelji uplaćivali gotovo godinu dana.

INTERVJU

Hrvoje Pauković,direktor Hrvatskog ureda za osiguranje

Osiguravateljima se vraća 20 milijuna kuna turističkognameta

Hrvatsko udruženje osiguravateljaje, zastupajući interese društava za osiguranje i reosiguranje, vrlo brzoreagirao na Program gospodarskog oporavka hrvatske Vlade kojim je, izmeđuostalog, predloženo ukidanje poreznih olakšica za životna osiguranja idobrovoljne mirovinske fondove. O ovom i ostalim problemima osiguravatelja,aktivnostima HUO u protekloj godini i daljnjim planovima, razgovaramo sdirektorom Udruženja Hrvojem Paukovićem. (Ostatakintervjua možete pročitati u novom broju časopisa Osiguranje)

Dinko Novoselec, predsjednik uprave A-Z obveznog mirovinskog fonda

Morat ćemo dvostruko više izdvajati u drugi stup

Obvezni su mirovinski fondovi u Hrvatskoj, tijekom prošle godine, pa i u prvomtromjesečju ove godine, zabilježili su iznimno dobre rezultate. Koji su razloziovakvome poslovanju, posebice ako se ima u vidu trenutna gospodarska ifinancijska kriza? O tome smo razgovarali s Dinkom Novoselcem, predsjednikuprave A-Z obveznog mirovinskog fonda.

- Razlozi tome možda leže u oporavku dioničkih tržišta, nakon one krizne2008. godine, te u relaksiranoj, opuštenoj monetarnoj politici koja se vodiposljednjih nekoliko godina, koja je dovela do pada kamatnih stopa, a što je,pak, dovelo i do rasta vrijednosti obveznica, te visoke likvidnosti koje smodanas svjesni na tržištu. Ipak, dugoročno ne treba biti previše optimističan,jer taj rast nije praćen realnim rastom. Naprotiv, baš u realnoj ekonomiji većduže vrijeme vidimo mnoge i velike probleme.(Ostatak intervjua možete pročitati u novom broju časopisa Osiguranje)

AKTUALNO

Potpunoukidanje poreznih olakšica negativno za osiguravateljski sektor

Udruženja osiguravatelja su se oglasila javnimpriopćenjem, a iz Komore je ministru financija Ivanu Šukeru upućena zamolba snaglaskom na dugoročnu održivost sustava socijalnog osiguranja u uvjetimastarenja stanovništva, na problematiku starenja stanovništva i neophodnoindividualno ulaganje građana za vlastitu mirovinu, misleći, naravno, naživotna osiguranja kao vid dugoročne štednje za starost.

Naime, upravo taj segment osiguranja pridonosiostvarenju tog cilja i kao takva, smatraju udruženja, trebaju biti prepoznata iporezno poticana od strane države. Osiguravatelji smatraju da je proizvodeživotnih osiguranja sa štednom komponentom potrebno promatrati zajedno iistovjetno prilikom kreiranja poticajnog poreznog tretmana s proizvodom dobrovoljnogmirovinskog osiguranja.

Prof.dr. Drago Pavić

Osiguranje robe uprijevozu

Noveinstitutske klauzule za osiguranje robe

Na londonskom su tržištu publicirane institutske klauzule za osiguranjerobe u prijevozu Institute Cargo Clauses 2009. Nove klauzule uvažavaju promjene uprometnom sustavu, a uspješnija pravna regulativa pridonijet će većoj pravnojsigurnosti. Novim klauzulama izmijenjenesu i dopunjene klauzule iz1982. godine

Nove Institute Cargo Clauses(2009.) uvažavaju promjene u prometnom sustavu i suvremene pojave u njegovusigurnosnom stanju. U pravno tehničkom smislu, suvremenijom terminologijom inedvosmislenim formulacijama pojedinih odredbi, novi uvjeti znače uspješnijupravnu regulativu od prijašnje. Novi uvjeti na odgovarajući način izbalansiranovode računa o interesima jedne i druge ugovorne strane. Zbog svega togaosigurateljima se može preporučiti da nove institutske klauzule uključe u popisstandardnih uvjeta osiguranja kojima se u svom poslovanju služe.

Mihaela Premor Andrijanić

Osiguranje od automobilskeodgovornosti: Manje polica, ali i šteta

Rad sadrži kratak pregled kretanja na tržištuosiguranja Republike Hrvatske u 2009. godini, te detaljno prikazuje relevantnepodatke o obveznim osiguranjima u prometu, s posebnim osvrtom na obveznoosiguranje od automobilske odgovornosti. U završnom dijelu rada autorica jeponudila usporedni pregled podataka za razdoblje od 2003. do 2009. godine.

Iako je obveza plaćanja postotka naplaćenefunkcionalne premije Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje ključni problemtržišta osiguranja od AO za koji će se morati naći odgovarajuće rješenje u ovojgodini, u 2009. primjetni su određeni pozitivni pomaci u smanjenju brojaneosiguranih vozila što je vidljivo rezultat zajedničkih aktivnosti i kampanjeMinistarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog ureda za osiguranje, odnosno svihosiguratelja. Za očekivati je da će se i u 2010. godini nastaviti ovi pozitivnitrendovi.

mr.sc. Vesna Kocijančić

Sigurnost plaćanjapolica osiguranja na internetu

Internetizacija kao vid trgovine sve je više svakodnevica. Svijest omogućnostima koje pruža taj suvremeni kanal brzo se razvija i u Hrvatskoj. Uonline trgovinama Hrvati kupuju knjige, glazbu, filmove, zrakoplovne,autobusne, kazališne i kino karte, putovanja, dionice, a sve više i policeosiguranja.

Iako je u posljednje vrijeme vidljiv sve veći interes za kupovinu Internetpolica osiguranja. njihov udio u ukupnom potfelju još nije značajan. Jedan odrazloga je i strah osiguranika od plaćanja putem interneta. Mnogi kupci misleda je takav oblik kupnje nesiguran, jer se na web unose podaci o kreditnimkarticama, koji se kasnije, ukoliko netko neovlašteno dođe do njih, moguzloupotrijebiti.

Prema provedenim istraživanjima, većina stalnih kupaca u online trgovinamaprihvaćaju online kupovinu prvenstveno jer je vremenski manje zahtjevna, apotencijalni kupci smatraju online kupovinu rizičnom. Više od polovice onlinekupaca boje se krađe sredstava s računa od treće osobe.

NOVI PROIZVODI

Croatia osiguranje: Mini i fleksi – novi kasko proizvodi

Kasko je do sada u javnosti bio prepoznatljiv kao skup proizvod koji seisplati samo za novo vozilo.Novom ponudom, dostupnom svim vlasnicima automobila,Croatia osiguranje nudi individualni izbor pokrića rizika koje je mogućeosigurati, a koje osiguranik bira na temelju svog vozačkog iskustva, navika iplatežne moći.

Mini kasko nudi paket pokrića koji se odnosi na štete koje semogu dogoditi neovisno o tome je li vozilo u pokretu ili miruje. To su, izmeđuostalog, rizici od tuče, leda, snijega, pada predmeta na vozilo, krađe opreme sautomobila ili krađe samog vozila.

Kod Fleksi kaska osiguranik samkreira svoju policu i bira što želi osigurati između šest ponuđenih rizika:sudar s pokretninom, sudar s nekretninom, elementarne nepogode, pad predmeta navozilo, krađa vozila i najam vozila (mogućnost korištenja zamjenskog vozila dokje osigurano vozilo na popravku).

Allianz osiguranje:Plavi kasko za starija vozila

U suradnji s više od sto servisnih radionica Allianz jeomogućio 15 % povoljnije cijene kasko osiguranja za vozila stara 4 i višegodina. Nova se usluga naziva Plavi kasko i odnosi se na puni kasko, i toisključivo na osobna vozila.

Ovom jedinstvenom ponudom, Allianz je odgovorio potrebamahrvatskog tržišta, na kojemu sve više prevladavaju starija vozila. Trenutačnose ponuda odnosi na marke, koje su najzastupljenije u ukupnom voznom parku: VW,Audi, Seat, Škoda, Opel, Peugeot, Renault, Citroen, Ford, Fiat i Alfa.

Klijenti koji prvi put ugovaraju kasko za svoje vozilo,imaju u slučaju štete franšizu kod totalne štete u visini 20 %.

Merkur osiguranje: Sretno dijete - štedna polica i životno osiguranje

Merkur osiguranje ponudilo je novu policu - Sretnodijete, koja je u potpunosti prilagođena potrebama djece i mladih.

Osiguranje Sretno dijete može se ugovoriti za djecu do 14godina. Klijent sam bira trajanje osiguranja, od 5 do 20 godina, visinu premijei dinamiku plaćanja. Moguće je napraviti i „poklon" policu s jednokratnomuplatom premije.

Nakon četrnaestog rođendana, štedna polica pretvara se uživotno osiguranje. Uz štednju, na koju se pripisuje dobit, dijete je osiguranoza svaki dan u bolnici zbog bolesti ili nezgode, za slučaj da se dogodi lomkosti ili, primjerice, zuba.

Eurohercosiguranje: Navigator za sigurnuplovidbu

Euroherc je pripremio poseban paket kasko osiguranjabrodica i jahta - paket Navigator. Paket Navigator pruža zaštitu od iznenadneštete na trupu plovila ili većeg financijskog izdatka u slučaju havarijepogonskih ili pomoćnih motora, te razne ostale opreme.

Uz obvezno osiguranje plovila, tj. korisnika brodice ilijahte, u Eurohercov paket Navigator uključeno i dobrovoljno pokrićeodgovornosti s višim iznosima osiguranja od zakonskih propisanih minimuma ivećim pokrićem, tj. pokrićem materijalne štete prema trećim osobama.

MOJ PORTRET

NikolaRendić-Miočević, direktor Hrvatskog nuklearnog poola GIU

Osiguranjenuklearnih rizika zasnovano je na solidarnoj odgovornosti poolova

- Od nekadašnje Poslovne zajednice, osnovane podokriljem tadašnjeg Slavija Lloyd-a, čiji su članovi bili osiguravateljii reosiguravatelji s područja cijele bivše države, broj članova postupno jeotpadao i do početka 90-tih ostali su samo članovi iz Slovenije i Hrvatske. Od 1. siječnja 1994. godine i osnivanja slovenskog pool-a, poslujemo pod nazivom Hrvatski POOL za osiguranjei reosiguranje nuklearnih rizika. Od tada su naši članovi samo društvaza osiguranje i reosiguranje iz RH.

Ovim kratkim vremenskim presjekom direktor Nikola Rendić-Miočević,predstavio je Hrvatski nuklearni POOL, koji je jedinoje društvo u Hrvatskoj koje se bavi poslovima osiguranja i reosiguranjanuklearnih rizika. Članovi POOL-a su: Allianz Zagreb, Croatia osiguranje,Croatia Lloyd, Generali osiguranje i Triglav osiguranje. Osim osiguranja„u zemlji“ POOL se bavi i reosiguranjem inozemnih rizika.

NOVI PROPISI

Zakon o elektroničkim medijima

UNarodnim novinama broj 153. od 21. prosinca 2009. objavljen je Zakon oelektroničkim medijima (nastavno Zakon), kojije stupio na snagu osmoga dana od dana objave.

Na području RH, uz Hrvatskuradioteleviziju djeluje 24 televizijska i 155 radijskih koncesionara. Rad tihelektroničkih medija uređen je odredbama Zakona o elektroničkim medijima,Zakona o medijima, te Zakonom o potvrđivanju Europske konvencije oprekograničnoj televiziji, dok se rad i djelovanje HRT-a uređuje posebnimzakonom.

Donošenje Zakona jenužno s obzirom da nova Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama poredaudiovizualnih medijskih usluga televizije uređuje i audiovizualne medijskeusluge na zahtjev. Osim toga, Direktiva uređuje i audiovizualne komercijalnekomunikacije, plasman proizvoda, audiovizualni program, uređivačku odgovornosti sponzorstvo.

ANALITIČKI PRILOG

Godina oporavka zamirovinske fondove?

Krajem ožujka 2010. godine ukupna neto imovina otvorenih mirovinskihfondova (OMF) iznosila je 31 milijardu kuna, gotovo milijardu kuna više nego uveljači. Posljedica je to ulaganja osiguranika ali i povećanja neto imovineuslijed porasta prinosa fondova.

Dok su neki fondovi povećavali svoju vrijednostobračunske jedinice, neki su već dvije godine ostali gotovo na istoj razini. Nataj način imovina, koja je u tom razdoblju ulagana, nije dobila na vrijednosti.Dapače, zbog inflacije je smanjena.