III - IV / 2011.

Hrvatski ured za osiguranje ujedinio je sveosigurateljne udruge regije protiv prevaranata čije potkradanje osigurateljegodišnje stoji i do 300 milijuna kuna. No, da bi ta bitka bila i uspješna,potrebno je da se u nju uključe ne samo osiguratljne snage, već policijske idruge državne i javne institucije, čija podrška proteklih godina nije izgleda,bila tako snažna, kako se to očekuje, niti je javnost bila senzibilizirana zaovaj, svakako veliki problem. Osiguratelji su i dnevni tisak uvjerili iupoznali s razmjerima prijevara koje nanose ogromnu štetu ne samoosigurateljima već društvu u cjelini.

Iz novog broja časopisa Osiguranjeizdvajamo:

Uvodnik

Zajednoprotiv prevaranata

Hrvatski ured za osiguranje ujedinio je sveosigurateljne udruge regije protiv prevaranata čije potkradanje osigurateljegodišnje stoji i do 300 milijuna kuna. No, da bi ta bitka bila i uspješna,potrebno je da se u nju uključe ne samo osiguratljne snage, već policijske idruge državne i javne institucije, čija podrška proteklih godina nije izgleda,bila tako snažna, kako se to očekuje, niti je javnost bila senzibilizirana zaovaj, svakako veliki problem. Osiguratelji su i dnevni tisak uvjerili iupoznali s razmjerima prijevara koje nanose ogromnu štetu ne samoosigurateljima već društvu u cjelini.

Širenje svijesti o nemoralnim aktivnostimaprevaranata koje su dosad uspijevali uvjeriti društvo o prihvatljivosti takvogponašanja od izuzetne je važnosti. Zaredala su savjetovanja, tiskovnekonferencije, na koncu i međunarodni okrugli stol okrunjen Protokolom osuradnji protiv prijevara. Sve je to redovni repertoar strukovnog udruženjakoje ulaže izuzetne napore u rješavanje prijevara u osiguranju. U tom smislupripremili su i prijedlog promjene Kaznenog zakona, što je, kako se očekuje,donijeti bitne pomake nabolje, kao što se to primjerice, dogodilo u susjednojnam Sloveniji koja ima više iskustva u borbi protiv prijevara.

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić, glavna urednica 

mr. sc.Zorislav Kaleb

Kazneno djelo zlouporabe i prijevareu osiguranju u sudskoj praksi

Kazneno djelo “Zlouporabe osiguranja“ spada uposeban oblik kaznenog djela. Kazneno djelo ima dva oblika: uništenje,oštećenje ili skrivanje osigurane stvari i samoozljeđivanje u cilju naplateosiguranja. Od 2004. kada je stupio na snagu Zakon o odgovornosti pravnih osoba zakaznena djela može se za istodjelo kazniti i pravna osoba i to za kazneno djelo koje počini njegova  odgovorna osoba. Za predmetno djelo sudukoliko izreče osuđujuću presudu, mora obvezno oduzeti od okrivljenika iprotuzakonito pribavljenu imovinsku korist ukoliko je osiguranje istu isplatilo ili dosuditi postavljeniimovinskopravni zahtjev ukoliko ga ocjeni osnovanim. Od  2002. do 2010. za isto kazneno djelozaprimljeno je na Općinskom kazneno sudu u Zagrebu 40 optužnih prijedloga pokojima je izrečeno 13 uvjetnih osuda. Pored kaznene odgovornosti u članku sedaje pogled i na građanskopravnu stranu zlouporabeprijevare u osiguranja te njihovo sprječavanje.

Okrugli stol HUO-a

Potpisan Protokol o suradnji u sprječavanju prijevara

Štete od prijevara u osiguranjugodišnje se u Hrvatskoj procjenjuju na više od 300 milijuna kuna, istaknuto jena Međunarodnom okruglom stolu pod nazivom „Sprječavanje prijevara u osiguranju“.

Osim osiguravateljima, prijevareu osiguranju nanose ogromnu štetu državnim proračunima, socijalnim, mirovinskimi zdravstvenim fondovima, građanima i poduzetnicima naglasio je Hrvoje Pauković, direktor HUO.

Štete od prijevara snose društvaza osiguranje, ali u konačnici i svaki ugovaratelj osiguranja, odnosnoosiguranik kroz skuplju premiju. U SAD-u je zbog toga godišnja premija svakeobitelji i do 1000 dolara viša, u Britaniji 44 funte, a svaka nizozemskaobitelj plaća 150 eura više nego što je potrebno.

S obzirom da prijevare i sampokušaj prijevare vrlo često uključuju osobe iz više zemalja, potrebno jeunaprijediti i institucionalizirati međusobnu suradnju kako bi se razmijenilaiskustva i načini sprječavanja prijevara u državama u kojima djeluju, povodomčega je na inicijativu HUO u Zagrebu potpisan Protokol o suradnji usprječavanju prijevara u osiguranju, kojega su potpisali čelnici regionalnihnacionalnih ureda i udruženja osiguratelja iz Madžarske, Slovenije, Srbije,Makedonije, Crne Gore, te Bosne i Hercegovine.

prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Oporezivanje financijskog sektora –prijedlog Europske unije

Na svome zasjedanju 8. ožujka 2011. Europski parlament iznova jeaktualizirao potrebu uvođenja novih instrumenata financiranja. Istaknuto jekako Europska unija treba uvesti porez koji bi teretio financijski sektor. Istidan donesena je Rezolucija kojom Europski parlament poziva EU na naglašenijiangažman u poreznim pitanjima, kako bi se države u razvoju poduprle u  borbi protiv porezne utaje i poreznog bijega.Takvim afirmativnim pristupom spram novih modaliteta financiranja, Europski parlamentpružio je odlučujući doprinos diskusiji o novim izvorima financiranja, boljemporeznom nadzoru i učinkovitijem ubiranju poreza. Naime, nedavna financijska iekonomska kriza na vidjelo je iznijela neprimjerenih stimulacija u financijskomsektoru, te slabosti u regulatornim i nadzornim pravnim okvirima. Stoga suuslijedile ili slijede značajne regulatorne reforme – zajedno s predloženimporeznim mjerama - kako bi se stabilizirao financijski sustav.

doc. Dr. Ratko Zelenika i mr.sc.Danijela Prelec Stojanovića

Model sustavnog rasta i razvoja osiguravateljneindustrije u RH

U ovom se radu kvantificira potencijal rasta i razvoja osiguravateljneindustrije u Republici Hrvatskoj u usporedbi s karakteristikama osiguravateljneindustrije u visokorazvijenim državama. Direktne i indirektne stope rastaomogućuju promatranje složenijih odnosa između elemenata, odnosno, pomoću njihse preciznije mogu utvrditi apsolutne i relativne brzine rasta kao i odnosiizmeđu samih elemenata modela sustavnog rasta i razvoja.

Održano 19. Savjetovanje oobradi i likvidaciji automobilskih šteta

U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje iEuropskog instituta za prometno pravo u Opatiji je 5. i 6. svibnja 2011. godineodržano 19. Savjetovanje o obradi i likvidaciji automobilskih šteta.

Teme ovogodišnjeg savjetovanja jeprimjena 4. Direktive o motornim vozilima, novosti vezano uz obradu imovinskihi neimovinskih šteta, razvoj prometnog prava u EU i prijevare u osiguranju. Uizlaganjima i raspravi sudjelovali su predstavnici HUO, domaćih i stranihosiguratelja, kao i suci te stručnjaci iz područja europskog prometnog prava.

Novi propisi: Zakon o mirenju

U NarodnimNovinama broj 18. od 09. veljače 2011., objavljen je Zakon o mirenju. Zakon jestupio na snagu osmoga dana od dana objave.

Osim usklađenja s pravnom stečevinom EU, ovaj Zakon omogućava daljnji razvoj iprihvaćenje mirenja kao načina rješavanja sporova te jednaku dostupnost mirenjadržavljanima Unije i hrvatskim državljanima

Razvoj mirenja važan je dio „Strategijereforme pravosudnog sustava“ – dokumenata u kojem su zadane smjernice, ali izacrtane mjere kojima će hrvatsko pravosuđe biti učinkovitije, te prilagođenozahtjevima suvremenog društva

Zakonu posebno ističe važnost informiranja omirenju i poticanja njegovog korištenja, u čemu posebnu ulogu imaju nadležnadržavna tijela te svi oni koji provode postupke mirenja

U skladu s međunarodnim standardima, kaotemeljno polazište prihvaćen je koncept evaluacijskog mirenja, tj. mirenja ukojem se izmiritelj može aktivno uključiti u pronalaženje uzajamno prihvatljivogrješenja.