II / 2011

Podaci o premiji hrvatskih osiguravatelja ukazuju na preokret na domaćem tržištu osiguranja. Zaračunata premija u prva dva mjeseca konačno je zabilježila rast i to od dva posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Neživotna osiguranja porasla su čak 2,8 posto, a životna osiguranjazabilježila su tek blagi pad od 0,4 posto. Daleko od prošlogodišnjih rezultatakoje je detaljno analizirala stručnjakinja Hrvatskog ureda za osiguranje Mihaela Premor Andrijanić. Nastavi li se takavtrend, značilo bi to konačni oporavak hrvatskoj tržišta koje nam je lani, kakoi govore podaci u njenom prilogu, donijelo mnogo pesimističkih detalja.

Iz novog broja časopisa Osiguranjeizdvajamo:

UVODNIK

Nema mjesta pesimizmu

Podaci o premiji hrvatskih osiguravatelja ukazuju na preokret na domaćem tržištu osiguranja. Zaračunata premija u prva dva mjeseca konačno je zabilježila rast i to od dva posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Neživotna osiguranja porasla su čak 2,8 posto, a životna osiguranjazabilježila su tek blagi pad od 0,4 posto. Daleko od prošlogodišnjih rezultatakoje je detaljno analizirala stručnjakinja Hrvatskog ureda za osiguranje Mihaela Premor Andrijanić. Nastavi li se takavtrend, značilo bi to konačni oporavak hrvatskoj tržišta koje nam je lani, kakoi govore podaci u njenom prilogu, donijelo mnogo pesimističkih detalja.  

Iako su premaNacionalnom indeksu sreće, istraživanju časopisa Banka, Hrvati sretniji odHrvatica, hrvatske osiguravateljice nemaju razloga za pesimizam. Čak (!) njih33 posto predsjednice su uprave osiguravajućeg društva, a kada se tomepridodaju funkcije članica uprave, prosjek je poprilično zavidan i zanimljiv zanaše tradicionalno društvo. U odnosu na druge djelatnosti i u odnosu na nekezapadne zemlje, pomalo je neobično da je velik broj žena koje rade u osiguranjuna tako istaknutim funkcijama. Vjerujem da će, stoga, mnogima biti zanimljivipodaci koje donosimo u našoj temi broja o menadžericama u hrvatskom osiguranju,te da će se mnogi/e od vas pronaći u životnim porukama, ali i iskustvima kojesu s nama podijelile vodeće menadžerice Croatia osiguranja, Uniqe i Cardifa. 

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jzukić, glavna urednica

TEMA BROJA

MENADŽERICE U OSIGURANJU

Jadranka Šević: Žene vode trećinu hrvatskog osiguranja

One su ambiciozne, hrabre, snalažljive i domišljate. Samouvjerene su iodlučne, sposobne za brzo donošenje najsloženijih odluka. Nikada ne prestajuučiti, bez mnogo razmišljanja prihvaćaju svaku poslovnu priliku, pune supozitivne energije i rijetko pristaju na kompromise.

U Hrvatskoj je po nekim procjenama svega 6 posto žena na vodećim pozicijamau svijetu biznisa, dok ih je u Norveškoj 40 posto. Usprkos ovakvim poraznimukupnim rezultatima, 33 posto su predsjednice uprava u osiguravajućim tvrtkama,a 40 posto ih je zastupljeno u mirovinskim fondovima. Kada bi tome pribrojaličlanice uprava i direktorice službi i odjela, postotak je značajno veći. Žene gotovoda vladaju svijetom financija koji je do prije nekoliko desetljeća, biloisključivo muško područje.

U našoj temi broja donosimo tri tople i iskrene priče istaknutih hrvatskihmenadžerica u osiguranju: članice Uprave Croatia osiguranja Silvane Ivančić, njene prezimenjakinje Ane Ivančić, predsjedniceUprave Cardif osiguranja i SašaKrbavac, predsjednice Uprave Uniqa osiguranja.

Doznajte što čini poslovnu ženu uspješnom, u što vjeruju, kako se osjećajui kako se ponašaju u svijetu biznisa.

HUO

Mihaela Premor Andrijanić: Tržište osiguranja u 2010. godini

U članku je dat detaljan prikaz relevantnih podataka o tržištu osiguranja uperiodu I-XII/2010. i to zaračunate bruto premije, broja osiguranja, broja iisplaćenih iznosa likvidiranih šteta.

Važnost korištenih podataka u članku ogleda se ponajprije u potrebi da secjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogućianaliza kretanja na tržištu osiguranja u Hrvatskoj.

Društava za osiguranje zaračunala su u 2010. bruto premiju od 9,244milijardi kuna, što je 1,8 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.U neživotnim osiguranjima premija iznosi 6,787 milijardi kuna ili 2% manje uodnosu na isto razdoblje prethodne godine. Životna osiguranja također bilježepad i to od 1,2% s premijom od 2,457 milijardi kuna. Sa zaračunatom brutopremijom od 2,889 milijardi kuna, osiguranje od odgovornosti za upotrebumotornih vozila čini udio od 42,58% u premiji neživotnih osiguranja i 31,26% uukupnoj premiji. Slijede ga životna osiguranja s 26,59% udjela u ukupnojpremiji.

Vodeće mjesto i dalje zauzima Croatia osiguranje s udjelom od 31,37% iukupnom premijom od 2,899 mlrd kuna. Drugo mjesto je zadržao Eurohercosiguranje s udjelom od 10,84% i premijom od 1,002 mlrd kuna. S vrlo malomrazlikom slijedi Allianz Zagreb s udjelom od 10,64% i premijom od 983,9 milkuna.

U premiji neživotnih osiguranja najveći udio pripada Croatia osiguranju s37,64%, slijede Euroherc osiguranje s 14,77%, Allianz Zagreb s 9,41% teJadransko osiguranje s 9,45%.

Kod životnih osiguranja vodila se tijesna bitka za prvu poziciju koju je u2010. zauzeo Allianz Zagreb s udjelom od 14,07% i premijom od 345,7 mil kuna.Croatia osiguranje je zauzela drugo mjesto s udjelom od 14,05% i premijom od345,2 mil kuna.

IZ HUO:

Radionica o primjeni solventnosti II direktive o osiguranju

Priprema se radnagrupa za provedbu nove regulative

U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje održana je radionica podnazivom „Provedba pete kvantitativne studije utjecaja (QIS 5) – iskustvaSlovenije“, čime je ovo udruženje u suradnji s Hrvatskom agencijom za nadzorfinancijskih usluga i Hrvatskim aktuarskim društvom nastavilo aktivnosti iinicijative vezano uz primjenu direktive o Solventnosti II.

Riječ je o novom zakonskom okviru ukupnog poslovanja društava za osiguranjei društava za reosiguranje u Europskoj uniji, čije ključne odredbe se odnose naupravljanje rizicima i revidiranje dosadašnjih zahtjeva za kapitalnom adekvatnošću osigurateljneindustrije (Solventnost I).

Primjenjuje se na cijelu industriju, te postavlja nova, čvršća pravila izahtjeve za kapitalnom adekvatnošću i procesom upravljanja rizicima društava s ciljem zaštiteosiguranika i korisnika osiguranja te sprečavanja poremećaja na tržištu osiguranja. Direktiva kojuje Europska unija počela kreirati još 2000. godine, da bi je usvojila 2009., industrijuosiguranja na punu primjenu obvezuje od siječnja 2013. godine. Hrvatski ćeosiguravatelji biti u obvezi primjenjivati direktivu neovisno o tome hoće liHrvatska tada već biti članica Europske unije.

U okviru radionice, sudjelovali su Hrvoje Pauković,direktor HUO, te Ivan Vrljić, članUprave HANFE, koji je govoreći o aktualnom stanju vezano uz Solventnost II uHrvatskoj naglasio da se radi o zahtjevnom i složenom projektu, te dodao:

- Pripremajući Smjernice praćenja rizika, u Hanfi smo napravili sustavocjenjivanja, odnosno vrednovanja društava, kojim smo ih uputili na što morajuobratiti pažnju vezano za nadzor. Početkom studenog 2010. godine proveli smoanketu  poslanu upravama i drugim odgovornimosobama u osiguravajućim društvima, a odgovore koje smo dobili nisuoptimistični jer otkrivaju da društva nemaju educirane kadrove, da su nastartnoj razini projekta, te da nisu radila na izračunu SRC-a i MRC-a, već nastandardnoj formi.

NOVI PROPISI

Zakon o javnim ovršiteljima

U Narodnim novinama broj 139. od 10. prosinca 2010., objavljen je Zakon ojavnim ovršiteljima, koji je stupio na snagu osmoga dana od dana objave.

Zakon je nastaokao rezultat reforme ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj. Učinkovitopravosuđe temelj je moderne i demokratske države. Upravo je ovrha već dugi nizgodina glavni razlog neefikasnosti hrvatskog pravosuđa usprkos činjenici da senjome konstantno bavilo. Dokaz tome su brojne novele Ovršnog zakona. Unatočtome ovrha je osnovni generator velikih zaostataka predmeta na sudovima.

Stoga se Vlada RHse odlučila na radikalnu reformu ovršnog sustava te je 30. srpnja 2009. godineusvojila Stratešku studiju za učinkovitiji način ovrhe i uvođenje javnihovršitelja. Strateškom studijom utvrđeni su ciljevi reforme ovršnog sustava RH,opći: razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava ovrhe, i posebni:pojednostavljenje ovršnog postupka, skraćivanje trajanja ovršnog postupka terasterećenje sudova.

Zakonom se napuštadosadašnji model sudske ovrhe i provedba iste se daje u nadležnost javnihovršitelja.

Zakonom je uređeninstitut javnih ovršitelja, način njihova izbora, uvjeti za imenovanje,kriteriji za određivanje broja javnih ovršitelja, njihova nadležnost, ovlasti iobveze, odgovornost za štetu, obveza stalne edukacije, stegovna odgovornost,sustav kontrole i uspostava čvrstog i stalnog mehanizma praćenja njihovog rada.