Prijava štete osiguranja robe u prijevozu

Za detaljne informacije o prijavi štete kliknite ovdje.

Prije nego što potpišete dokumente o preuzimanju pošiljke predlažemo vam da pročitate sljedeću listu.

Radnje koje je potrebno preuzeti odmah po saznanju o oštećenju / gubitku robe:

 • poduzeti sve razborite mjere u cilju smanjenja nastale štete i/ili sprečavanja njezina nastanka (npr. odvojiti oštećenu robu od neoštećene, odvojiti ovlaženu robu od neovlažene, neoštećenu robu pohraniti na sigurno mjesto i sl.)
 • obavijestiti svog osiguratelja – kako bi u slučaju da osiguratelj zatraži da robu pregleda ovlašteni vještak isto bilo organizirano na vrijeme. 
  Napomena: dok vas osiguratelj ne obavijesti da pregled robe od strane vještaka nije potreban, trebali biste pretpostavljati da će pregled biti nužan.
 • podnijeti prigovor vozaru – pri čemu je nužno:
  • u sve dokumente o preuzimanju pošiljke (potvrda primitka) unijeti opasku o gubitku/oštećenjima robe
  • pisanim putem uputiti prigovor (protest) vozaru kojim se vozara drži odgovornim za svaki stvarni gubitak ili oštećenje robe. Ovaj prigovor potrebno je uputiti:
   • odmah u slučaju oštećenja/gubitka vidljivog prilikom preuzimanja pošiljke
   • u roku od 3 dana od preuzimanja pošiljke u slučaju skrivenih šteta
  • u pismu iz prethodne točke potrebno je predstavnika vozara pozvati na zajednički pregled robe.
Više

Dokumentacija odštetnog zahtjeva

Zahtjev za naknadu štete na robi u prijevozu mora biti potkrijepljen različitim dokumentima. Koje dokazne isprave će biti potrebne osiguratelju kako bi utvrdio je li šteta pokrivena osiguranjem i u kojem obimu, ovisi o okolnostima konkretne štete. U nastavku je popis dokumenta koji osiguratelji obično trebaju:

 • Original Police osiguranja
 • Originali ili presliku otpremne fakture, zajedno s otpremnom specifikacijom i/ili oznakom težine
 • Originalnu prijevoznu ispravu (teretnicu, tovarni list, MAWB, HAWB, CMR i sl.)
 • Zapisnik o šteti ili drugu ispravu koja potvrđuje visinu štete
 • Izvještaj o broju i težini iskrcane robe u mjestu odredišta
 • Presliku protesta vozaru
 • Prepisku s vozarima i drugim osobama vezano uz njihovu odgovornost za gubitak ili oštećenje robe.

Kako bi se šteta mogla brzo likvidirati, osiguranik i njegovi zastupnici se savjetuju da:

 • prijavu štete podnesu odmah po saznanju o nastanku štete. U trenutku prijave osiguranik u obrascu navodi podatke koji su mu poznati dok je nedostajuće podatke dužan prijaviti po saznanju.
 • bez odlaganja podnesu sve raspoložive dokazne isprave
 • zabilježi oznaku štete koju zaprimi od osiguratelja te se u svakoj daljnjoj komunikaciji s osigurateljem poziva na tu oznaku.

Dokumenti za preuzimanje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.
Prijevozni dokument koji se koristi u željezničkom, cestovnom i zračnom transportu, a alternativno, tj. zajedno s teretnicom, može se koristiti i u unutrašnjoj plovidbi.Tovarni list nije vrijednosni papir, već je samo legitimacijski papir koji daje ovlaštenje primaocu, čije ime i adresa mora biti navedena u tovarnom listu, da može od vozara zahtjevati izručenje, odnosno predaju robe na odredištu. Međunarodne konvencije i pojedini nacionalni zakoni navode koje podatke mora sadržavati tovarni list. To su uobičajeni podaci potrebni za obavljanje transporta: naznaka vozara i prijevoznog sredstva, transportna relacija, tj. mjesto ukrcaja robe i odredište, podaci o robi (oznake, brojevi, težina, zapremina, način pakiranja), odredbe o vozarini (iznos vozarine i tko to plaća), broj izdanih primjeraka, mjesto i datum izdavanja tovarnog lista i dr.

Pravna osoba koja se bavi osiguranjem. Mogući su slijedeći organizacijski oblici osiguratelja: društvo uzajamnog osiguranja, dioničko društvo, vlastito društvo za osiguranje i javno društvo za osiguranje.

CMT - konvencija o ugovoru za međunarodni transport robe cestom (Ženeva 1956. godine) regulira imovinsko-pravne odnose iz ugovora o prijevozu robe cestom na međunarodnom planu između cestovnog vozara i pošiljaoca robe. Na obrascima tovarnog lista za međunarodni cestovni transport utisnuta su slova CMR, što vizualno upozorava imaoca tovarnog lista  da se na prijevoz robe za koji je izdan tovarni list primjenjuju odredbe međunarodne konvencije CMR. Konvencija je, u vezi s visinom odgovornosti cestovnog vozara, izmjenjena Protokolom o izmjeni konvencije iz 1978. godine.
reosiguranje tehničkog rezultata.
Zahtjev imaoca mjenice, odnosno isprava u kojoj ovlaštena osoba u nadležnom sudu potvrđuje da je nastupila jedna od okolnosti koje imaocu mjenice daju pravo na regres, tj., isplatu mjenice od regresnih obveznika. protestom se utvrđuje da je trasat, odnosno akceptant odbio isplatu mjenice ili da je odbijen njen akcept. Protest mora sadržavati sljedeće elemente: prijepis protestirane mjenice, ime osobe ili tvrtku o čijem se zahtjevu i protiv koje se protest podiže, potvrdu da tražena osoba nije izvršila činidbu koja se na temelju mjenice od nje zahtjeva (akcept, isplata), mjesto i vrijeme gdje i kada je poduzet, odnosno pokušan protestni postupak, datum protesta, broj pod kojim je protest uveden u registar protesta, te službeni potpis protestnog organa i pečat suda, odnosno drugog nadležnog organa gdje se protest podnosi.
Vrijednosni papiri koji se izdaju postojećim dioničarima na proporcionalnoj osnovi prilikom novih emisija dionica prema kojima oni imaju pravo prvokupnje novoemitiranih dionica po fiksnoj cijeni. Na taj način svaki dioničar može kupiti onaj dio nove emisije običnih dionica u kojem postotku drži glave redovne dionice poduzeća. Razlozi emisije novih dionica jesu osiguranje prava prvokupnje dionica nove emisije ako je ono određeno aktom o inkorporiranju (osnivanju), osiguranje njihova stečenog udjela u kontroli (vlasničkoj glavnici) poduzeća te osiguranjem postojećih dioničara od rizika razvodnjavanja njihova kapitala zbog emisije novih dionica po cijenama nižim od tekućih tržišnih cijena prije emisije. Sa stajališta dioničkog poduzeća osnovni je razlog emisije novih redovnih dionica s pravima smanjenje troškova emisije jer se postojeći dioničari motiviraju za uspjeh emisije, te povećanje lojalnosti dioničara prema svom poduzeću. Potencijalna opasnost emisije novih redovnih dionica s pravima leži u mogućnosti gubitaka onih dioničara koji ne iskoriste dobivena prava. Osnovne karakteristike prava jesu da su 1. instrument osiguranja prava prvokupnje, 2. izvedeni iz nove emisije redovnih dionica, 3. emitirani uz privilegiranu cijenu (nižu od tekuće tržišne cijene dionica), 4. samostalni vrijednosni papiri jer se mogu slobodno prodavati i 5. kratkoročni vrijednosni papiri jer se izdaju samo za novu emisiju redovnih dionica. Prava su tržišni vrijednosni papiri. Njihova cijena ovisi o razlici između više tržišne cijene dionica i niže fiksne cijene garantirane u pravu. Upravo ta razlika cijena redovnih dionica determinira i intrinzičnu vrijednpost prava. Kada se dionice prodaju neposredno nakon objavljivanja emisije dionica s pravima, mogu se prodati bez prava (engl. ex rights) jer ona pripadaju prijašnjem vlasniku koji je registriran u listi dioničara ili se dionice mogu prodavati s pravima (rights on), što ovisi o datumu koji određuje burza kada se dionice prodaju bez prava.
Obveza izvršenja zadatka uz zadovoljavajuće rješenje. Biti odgovoran znači odgovarati nadležnom za svoj posao. U organizaciji mora postojati ravnoteža između autoriteta i odgovornosti. Autoritet je ograničeno pravo korištenja sredstava organizacije i usmjeravanja napora ljudi u izvršenju zadataka.
Osoba s potrebnim kvalifikacijama i iskustvom za obavljanje poslova vještačenja, utvrđivanja naravi, uzroka, opsega i visine štete, te davanja mišljenja, ispostavljanja svjedodžaba i izvješća o nalazu. Rješava složene probleme, a više vještaka može formirati poseban tim za rješavanje osobito složenih problema, gdje je potrebno znanje iz raznih područja. Sudovi u pravilu imaju stalne vještake ovlaštene i prisegnute za davanje stručnih mišljenja. Najčešće se koriste pri određivanju prava osiguranika na naknadu štete, u prometnim nezgodama, u sporovima između prijevoznika i korisnika prijevoznih usluga, u osiguranju osoba i općenito kod nastanka velikih šteta.
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.

Odaberite proizvod iz kategorije Štete

Ostalo iz kategorije Štete