MULTI Invest III

MULTI Invest III – Investicijsko osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja s jednokratnom uplatom premije ugovorene u valuti USD i dodatnim osiguranjem za slučaj smrti 

Investicijsko osiguranje života MULTI Invest III je osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja. MULTI Invest III kombinacija je police životnog osiguranja CROATIA osiguranja d.d. i ulaganja sredstava na tržištu kapitala putem fonda OTP MULTI USD, investicijskog fonda OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., a pruža vam financijsku sigurnost u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti jer uključuje osiguranje za slučaj smrti te zaštitu vas i vaše obitelji.

MULTI Invest III uključuje:
• osigurateljni dio, kao pokriće za rizik smrti (uslijed bolesti, nesretnog slučaja ili prometne nezgode)
• investicijski dio, koji je izravno vezan za cijenu udjela investicijskog fonda OTP MULTI USD, i kretanje te cijene određuje novčanu vrijednost isplate i ugovaratelj osiguranja mora biti spreman i na moguće gubitke.

U slučaju vaše smrti, korisnik kojeg ste naveli na polici ostvaruje:
• isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed bolesti i vrijednost referentnog broja udjela;
• isplatu dvostrukog osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed nesretnog slučaja i vrijednost referentnog broja udjela;
• isplatu trostrukog osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed prometne nezgode i vrijednost referentnog broja udjela.

OTP MULTI USD fond ima dva investicijska cilja:
• nastojanje očuvanja vrijednosti početno uloženih sredstava na kraju razdoblja ulaganja i
• nastojanje ostvarenja ciljanog prinosa od 7,73% (prosječni godišnji prinos 1,5%) na uložena sredstva umanjena za trošak osigurateljnog pokrića, s isplatom na kraju razdoblja trajanja fonda.

Navedeni ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u fondu drže od osnivanja do prestanka trajanja fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa fonda.

Navedeni ciljevi nastoje se ostvariti investicijskom strategijom fonda pri čemu je važno naglasiti da isti nisu garantirani od strane OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., CROATIA osiguranja d.d., OTP banke d.d. ni Republike Hrvatske.

Fond OTP MULTI USD primarno ulaže u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, članica EU ili OECD-a. Fond ulaže i u ostale financijske instrumente kao što su depoziti kod kreditnih institucija, novčani i obveznički investicijski fondovi registrirani u Europskoj uniji ili u trećim zemljama, dužnički vrijednosni papiri koje izdaju lokalne ili područne samouprave ili trgovačka društva sa sjedištem u Europskoj uniji.

Više

Tko može ugovoriti policu MULTI Invest III i koliko je njezino trajanje?
Policu mogu ugovoriti osobe od 18 do 65 godina života na razdoblje od 5 godina.

Koliki je minimalni iznos ulaganja?
Minimalni iznos ulaganja je 1.000 dolara, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Premija se plaća jednokratno. Uplaćena premija osiguranja umanjena za ukupne troškove osigurateljnog pokrića u iznosu od 5% uplaćene premije upotrebljava se za izračun referentnog broja udjela vezanih na vrijednost udjela investicijskog fonda.

Sigurnost s policom Croatia životnog osiguranja
Nudimo policu osiguranja koja vam pruža pokriće naročito potrebno u najtežem slučaju – smrti, kad vaša obitelj i vaši voljeni trebaju neposrednu pomoć.

Primjer izračuna:

Uplata 10.000
USD
Trajanje osiguranja* 5 godina
Pristupna dob** 35 godina 45 godina 55 godina 65 godina
Osiguran iznos za slučaj smrti - bolest 18.780
USD
9.302
USD
3.935
USD
1.860
USD
Osigurani iznos za slučaj smrti - nesretni slučaj 37.560
USD
18.604
USD
7.870
USD
3.720
USD
Osigurani iznos za slučaj smrti - prometna nezgoda 56.340
USD
27.906
USD
11.805
USD
5.580
USD
  + vrijednost referentnog broja udjela

* U razdoblju od zaprimanja ponude i predujma kod osiguratelja do početka osiguranja (29. prosinca 2017.) osiguranik ima privremenu osigurateljnu zaštitu za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja. Privremena osigurateljna zaštita odgovara u ponudi navedenom iznosu ugovorene premije, ali ne može biti veća od 10.000 USD-a.

**Pristupna dob osiguranika izračunava se na način da se od tekuće godine oduzme godina rođenja osiguranika, osim kod početne pristupne dobi gdje se gleda datum kada je osiguranik navršio 18 godina.

Po isteku razdoblja od 5 godina, korisniku se isplaćuje vrijednost referentnog broja udjela.

Sljedeći scenariji su informativnog karaktera i nisu garancija prinosa u budućnosti niti procjena rezultata fonda i osiguranja te nisu obvezujući za OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. niti za CROATIA osiguranje d.d.

Pretpostavka prinosa Fonda Pada 2,5% godišnje
Primjer isplate po isteku osiguranja (uplata 10.000 USD) 8.370
USD
Primjer isplate u 3. godini osiguranja (pristupna dob 40 godina, uplata 10.000 USD) Osigurani iznos Vrijednost referentnog broja udjela Ukupno
Smrt uslijed bolesti 13.980
USD
9.031
USD
23.011
USD
Smrt uslijed nesretnog slučaja 27.960
USD
9.031
USD
36.991
USD
Smrt uslijed prometne nezgode 41.940
USD
9.031
USD
50.971
USD
Pretpostavka prinosa Fonda Raste 1,5% godišnje
Primjer isplate po isteku osiguranja (uplata 10.000 USD) 10.234
USD
Primjer isplate u 3. godini osiguranja (pristupna dob 40 godina, uplata 10.000 USD) Osigurani iznos Vrijednost referentnog broja udjela Ukupno
Smrt uslijed bolesti 13.980
USD
9.787
USD
23.767
USD
Smrt uslijed nesretnog slučaja 27.960
USD
9.787
USD
37.747
USD
Smrt uslijed prometne nezgode 41.940
USD
9.787
USD
51.727
USD
Pretpostavka prinosa Fonda Raste 2,5% godišnje
Primjer isplate po isteku osiguranja (uplata 10.000 USD) 10.748
USD
Primjer isplate u 3. godini osiguranja (pristupna dob 40 godina, uplata 10.000 USD) Osigurani iznos Vrijednost referentnog broja udjela Ukupno
Smrt uslijed bolesti 13.980
USD
9.981
USD
23.961
USD
Smrt uslijed nesretnog slučaja 27.960
USD
9.981
USD
37.941
USD
Smrt uslijed prometne nezgode 41.940
USD
9.981
USD
51.921
USD

Zaštitite sebe i ugovorite policu životnog osiguranja MULTI Invest III,
dostupnu tijekom upisnog perioda od 20. studenoga do 23. prosinca
2017. godine, u širokoj mreži poslovnica OTP banke d.d.

Dokumenti za preuzimanje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

U životnim i zdravstvenim osiguranjima dob osiguranika u trenutku početka početka osiguravateljnog pokrića. Moguće ju je određivati na više načina, a najčešći su starost na rođendan koji pada u godinu početka osiguranja, na posljedni rođendan prije početka osiguranja, na najbliži rođendan početku osiguranja ili na sljedeći rođendan nakon početka osiguranja. U grupnim osiguranjima često se za određivanje premije za sve osiguranike koristi prosječna pristupna dob svih osiguranika u grupi. Visina premije za danu ugovorenu svotu ovisi o pristupnoj dobi osiguranika. Ponekad više pristupnih dobi čini grupu s jedinstvenom premijom.
Vrijednosnice, pismene isprave kojima se njezin izdatnik obvezuje ispuniti obvezu upisanu na tim ispravama njihovom zakonitom imaocu. Potraživanje iz vrijednosnih papira vezano je uz sam papir. Predstavljaju investiciju, odnosno predmet od financijske vrijednosti, kao što su dionice, obveznice, komercijalni zapisi, kojima se trguje na burzi vrijednosnih papira. Izdaju se na temelju uloženih novčanih sredstava. Nije svaki vrijednosni papir predmetom burzovne transakcije, već samo onaj koji udovoljava zakonskim propisima i propisima burze.

U ugovorima o osiguranju redovito se navodi iznos osiguranja, odnosno vrijednost osiguranog predmeta. Često se polica osiguranja u kojoj je navedena ugovorena vrijednost osiguranog predmeta naziva valutirana polica (engl. valued policy). Ako vrijednost nije ugovorena, izdana polica naziva se nevalutiranom policom (engl. unvalued policy), što je danas u praksi gotovo napušteno. U praksi se vrijednost osiguranog predmeta  označava tako da se u polici izričito navede da se radi o ugovorenoj vrijednosti stavljanjem riječi "so valued" (tako procijenjeno) kod robe, odnosno riječi "valued at" (procjenjeno na) kod osiguranja brodova. Najčešće će u praksi biti situacija da je vrijednost osiguranog predmeta jednaka njegovoj stvarnoj vrijednosti, ali moguća su i odstupanja od tog načela.

Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.
Svako polaganje gotovine uz popunjenu uplatnicu u korist žiro, tekućeg ili nekog drugog računa vjerovnika preko banke, pošte ili ustanove platnog prometa. Uplatom se smatra i plaćanje gotovim novcem na vjerovnikovoj blagajni. Koristi se u dužničko-vjerovničkim odnosima između fizičkih i pravnih osoba. Dužnička obveza se smatra izvršenom kada uplaćena sredstva sjednu na vjerovnikov račun.
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
Izdvajanje s ciljem investiranja u nematerijalnu, materijalnu i financijsku imovinuradi stjecanja koristi u budućnosti: kamate, dividende, ulozi itd. Osiguravatelji mogu ulagati u druga poduzeća koja se prodaju u postupku pretvorbe na tržištu, zatim u ona gdje žele ostvariti određeni sudjelujući interes. Ulaže se i sa svrhom poboljšanja i modernizacije materijalne podloge za rad, zatim u nove produkte, u stručnjake itd. interes od ulaganja čine kamate, dividende i dr., s ciljem poboljšanja financijskog rezultata a time i većim dividendama dioničarima osiguravateljnih društava, modernizacije sustava osiguranja, kvalitetnih stručnjaka itd.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka. Pojam rizika u širem značenju označava i pojam opasnosti. U osiguranju pojam rizika podrazumjeva osigurani rizik od određenih mogućih opasnosti, npr. požar, nezgoda i sl. Osiguravatelj uvjetima osiguranja ili ugovorom o osiguranju utvrđuje: 1. koje rizike pokriva određenim standarnim osiguranjem, 2. koji rizici se preuzimaju uz određene povećane premijske stope (npr. uvećani rizici), 3. za koje rizike ograničava osiguranu svotu do određenog iznosa, 4. kod kojih rizika pojedinom odredbom ograničava širinu pokrića, npr. vremenski, 5. koji su rizici isključeni, npr. ratni rizici. O preuzetim rizicima osiguravatelji vode statistiku rizika. Na statističkim podacima i primjenom teorije rizika osiguravatelji temelje poslovnu politiku. Osiguravatelji imaju mogućnost rizike prihvatiti u osiguranje ili odbiti (izuzetak su obvezna osiguranja od odgovornosti). Kod prihvata ili odbijanja rizika cilj je održavanje tehničke (odnos premija i šteta) i financijske (solventnost) stabilnosti osiguravatelja, odnosno optimiranje preuzetih rizika.

Razdoblje od 0, 12 i 24 sata prvog dana osiguranja do 0, 12 ili 24 sata posljednjeg dana osiguranja. Razlikuju se tri vrste trajanja: a) formalno trajanje - razdoblje od dana zaključenja ugovora o osiguranju do dana završetka osiguranja zbog isteka, prekida ili nekog drugog razloga (razdoblje od formalnog početka do formalnog isteka osiguranja); b) trajanje pokrića - razdoblje za koje je osiguravatelj preuzeo rizik (razdoblje od početka pokrića do isteka pokrića). Primjerice u nekim osiguranjima početak pokrića je dan označen kao početak osiguranja na polici, ali ne prije 24. sata dana kada je plaćena prva premija; c) tehničko trajanje - razdoblje za koje je izračunata premija (razdoblje od tehničkog početka do tehničkog isteka osiguranja). Može biti višegodišnje (uobičajeno kod osiguranja života), jednogodišnje (uobičajeno kod osiguranja imovine i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja) i ispodgodišnje s trajanjem od nekoliko dana ili mjeseci (uobičajeno kod osiguranja pošiljaka u prijevozu). Kod imovinskih, kreditnih i osobnih osiguranja trajanje osiguranja se u pravilu određuje fiksno prema kalendarskim danima, npr. jedna ili više godina i sl. Početak osiguranja je od 00 sati sljedećeg dana od dana kad je sklopljen ugovor o osiguranju. Kod transportnih osiguranja, osim fiksno kalendarskog trajanja osiguranja, može se ugovoriti trajanje osiguranja i prema vremenskom trajanju putovanja, npr. osiguranje broda na jedno putovanje. Kod osiguranja robe u transportu trajanje osiguranja određuje posebna klauzula o prijevozu (engl. transit clause) koja određuje da osiguranje stupa na snagu od trenutka kad roba napusti skladište prodavaoca te traje do isporuke robe u skladište primatelja, odnosno najkasnije istekom roka od 60 dana od dana iskrcaja robe s broda u odredišnoj luci. Ova klauzula poznata je i pod nazivom "od skladišta do skladišta" ili "od vrata do vrata" (engl. door to door).
Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.
Prema definiciji propisa o sigurnosti prometa na cestama takav događaj na cesti u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojemu je najmanje jedna osoba ozlijeđena ili je izazvana materijalna šteta. S aspekta osiguranja može se reći da je to rizik koji nastaje kao posljedica iznenadnih i od volje vozača nezavisnih događaja, kao što su sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, survavanje i sl. Prometna nezgoda je jedan od važnijih rizika u potpunom kasko osiguranju motornih vozila.
Pravna ili fizička osoba koja s osiguravateljem zaključi ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja, ali ne mora imati i pravo na naknadu od osiguravatelja. Za jedan ugovor može biti više ugovaratelja. U najvećem su broju slučajeva ugovaratelj osiguranja i osiguranik iste osobe. Kod nekih vrsta osiguranja, odnosno ugovora o osiguranju, ugovaratelj osiguranja i osiguranik su različite osobe. U nekim vrstama osiguranja (u osiguranjima osoba - osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i osiguranjima života) pojavljuje se i korisnik osiguranja. Korisnik osiguranja je osoba kojoj se na temelju ugovora o osiguranju isplaćuje odšteta - ugovoreni iznos kad se ostvare ugovorene opasnosti.
U pravilu dugoročno svotno osiguranje u kojem se ugovorena svota isplaćuje korisniku osiguranja ako osiguranik umre za trajanja osiguranja (riziko osiguranje) ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu (osiguranje doživljenja) ili u oba slučaja (mješovito osiguranje). Uz isplatu ugovorene svote moguće je ugovoriti i sudjelovanje u dobitku koji je osiguravatelj ostvario poslovima osiguranja života. Kod osiguranja doživljenja i mješovitog osiguranja moguće je u toku trajanja osiguranja napraviti otkup ili kapitalizaciju osiguranja. Postoji mnogo različitih oblika osiguranja života s obzirom na odnos trajanja osiguranja i trajanja plaćanja premije (jednokratno plaćanje premije, tijekom cijelog trajanja osiguranja ili kraće), trenutka i načina isplate ugovorene svote (u trenutku prijave smrti ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja). Posebno je velika fleksibilnost u izboru visine ugovorene svote i premije. Osiguranje života može biti na jedan život ili na više života, pojedinačno ili grupno. Cjenici se temelje na tablicama smrtnosti i aktuarskoj matematici. Pod osiguranjem života u širem smislu smatra se i osiguranje rente. Moguće je uz osiguranje života ugovoriti i dopunska osiguranja (dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, dopunsko osiguranje odricanja od premije, dopunsko osiguranje kritičkih bolesti). U razvijenim zemljama osiguranje života je gospodarski i socijalno najvažniji vid osiguranja, zbog velike akumulacije kapitala (i više od polovice ukupne premije osiguranja su premije osiguranja života) i bitnih činilaca ekonomske sigurnosti pojedinca kao člana obitelji ili poslovnog subjekta. Zbog veličine sredstava i dugoročnosti ugovora stroži je nadzor države nad osiguravateljima.
Osiguranje života s funkcijom zaštite od mogućnosti smrti za vrijeme ugovorenog razdoblja. Osiguranje za slučaj smrti je riziko osiguranja, a osiguravatelj je u obvezi ako se ispuni osigurani slučaj u ugovoreno vrijeme, tj. kod osiguranja za slučaj smrti ako osiguranik umre za trajanja ugovorenog osiguranja osiguravatelj je u obvezi isplate osigurane svote, a ako osiguranik doživi rok na koji je osiguranje sklopljeno, obveza osiguravatelja prestaje. Karakteristika tog osiguranja su relativno male premije za visoke ugovorene svote. Obično se zaključuje za određenu svrhu, primjerice kreditno osiguranje života, osiguranje za zaštitu hipoteke, osiguranje ključnog čovjeka. Postoji više oblika osiguranja za slučaj smrti, a osnovni su konstantno osiguranje za slučaj smrti, opadajuće osiguranje za slučaj smrti i osiguranje obiteljskog prihoda. Kod osiguranja za slučaj smrti nisu uobičajene mogućnosti kapitalizacije ili otkupa osiguranja. Moguće je i doživotno osiguranje za slučaj smrti.
Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.

Ostalo iz kategorije Životno