Life Invest

U život se uvijek isplati uložiti

Investicijsko osiguranje života Life Invest jedinstvena je kombinacija police životnog osiguranja Croatia osiguranja i ulaganja najvećeg dijela sredstava u dužničke vrijednosne papire putem HPB Obvezničkog fonda. Uz očekivane prinose, ovaj vam proizvod pruža i financijsku sigurnost u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti jer uključuje osiguranje za slučaj smrti i zaštitu vas i vaše obitelji.

U slučaju smrti, korisnik kojeg ste naveli na polici ostvaruje: 

  • isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed bolesti + vrijednost referentnog broja udjela
  • isplatu dvostrukog osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed nesretnog slučaja + vrijednost referentnog broja udjela
  • isplatu trostrukog osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed prometne nezgode + vrijednost referentnog broja udjela

Investicijski cilj HPB Obvezničkog fonda jest sigurno plasiranje prikupljenih sredstava te osiguravanje stalne likvidnosti uloga imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja. Investicijska politika Fonda primarno je ulaganje u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Tko može ugovoriti policu Life Invest i koliko ona traje?
Policu mogu ugovoriti osobe u dobi od 18 do 65 godina, na razdoblje od pet godina.

Koliki je minimalni iznos ulaganja?
Minimalni iznos ulaganja je 2.500 eur, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Premija se plaća jednokratno. Uplaćena premija osiguranja umanjena za osigurateljne troškove u visini 5 % uplaćene premije upotrebljava se za kupnju udjela u investicijskom fondu.

Prinose i kretanje cijene udjela fonda tijekom trajanja osiguranja možete pratiti na web stranicama  www.hpb-invest.hr.

Više

U nastavku pogledajte 3 primjera izračuna za jednokratnu uplatu od 5.000 EUR, pristupnu dob osiguranika 40 godina.

1. Pretpostavka da prinos fonda raste 2% godišnje

Primjer isplate po isteku osiguranja 5.244 EUR
Primjer isplate za slučaj smrti u 3. godini osiguranja Osigurani iznos Vrijednost
referentnog
broja udjela
Ukupno
Smrt uslijed bolesti 6.990 EUR 4.942 EUR 11.932 EUR
Smrt uslijed nezgode 13.980 EUR 4.942 EUR 18.922 EUR
Smrt uslijed prometne nezgode 20.970 EUR 4.942 EUR 25.912 EUR

2. Pretpostavka da prinos fonda raste 5% godišnje

Primjer isplate po isteku osiguranja 6.062 EUR
Primjer isplate za slučaj smrti u 3. godini osiguranja Osigurani iznos Vrijednost
referentnog
broja udjela
Ukupno
Smrt uslijed bolesti 6.990 EUR 5.237 EUR 12.227 EUR
Smrt uslijed nezgode 13.980 EUR 5.237 EUR 19.217 EUR
Smrt uslijed prometne nezgode 20.970 EUR 5.237 EUR 26.207 EUR

3. Pretpostavka da prinos fonda pada 5% godišnje

Primjer isplate po isteku osiguranja 3.675 EUR
Primjer isplate za slučaj smrti u 3. godini osiguranja Osigurani iznos Vrijednost
referentnog
broja udjela
Ukupno
Smrt uslijed bolesti 6.990 EUR 4.287 EUR 11.277 EUR
Smrt uslijed nezgode 13.980 EUR 4.287 EUR 18.267 EUR
Smrt uslijed prometne nezgode 20.970 EUR 4.287 EUR 25.257 EUR

Dokumenti za preuzimanje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.
Izdvajanje s ciljem investiranja u nematerijalnu, materijalnu i financijsku imovinuradi stjecanja koristi u budućnosti: kamate, dividende, ulozi itd. Osiguravatelji mogu ulagati u druga poduzeća koja se prodaju u postupku pretvorbe na tržištu, zatim u ona gdje žele ostvariti određeni sudjelujući interes. Ulaže se i sa svrhom poboljšanja i modernizacije materijalne podloge za rad, zatim u nove produkte, u stručnjake itd. interes od ulaganja čine kamate, dividende i dr., s ciljem poboljšanja financijskog rezultata a time i većim dividendama dioničarima osiguravateljnih društava, modernizacije sustava osiguranja, kvalitetnih stručnjaka itd.
Osiguranje života s funkcijom zaštite od mogućnosti smrti za vrijeme ugovorenog razdoblja. Osiguranje za slučaj smrti je riziko osiguranja, a osiguravatelj je u obvezi ako se ispuni osigurani slučaj u ugovoreno vrijeme, tj. kod osiguranja za slučaj smrti ako osiguranik umre za trajanja ugovorenog osiguranja osiguravatelj je u obvezi isplate osigurane svote, a ako osiguranik doživi rok na koji je osiguranje sklopljeno, obveza osiguravatelja prestaje. Karakteristika tog osiguranja su relativno male premije za visoke ugovorene svote. Obično se zaključuje za određenu svrhu, primjerice kreditno osiguranje života, osiguranje za zaštitu hipoteke, osiguranje ključnog čovjeka. Postoji više oblika osiguranja za slučaj smrti, a osnovni su konstantno osiguranje za slučaj smrti, opadajuće osiguranje za slučaj smrti i osiguranje obiteljskog prihoda. Kod osiguranja za slučaj smrti nisu uobičajene mogućnosti kapitalizacije ili otkupa osiguranja. Moguće je i doživotno osiguranje za slučaj smrti.
U pravilu dugoročno svotno osiguranje u kojem se ugovorena svota isplaćuje korisniku osiguranja ako osiguranik umre za trajanja osiguranja (riziko osiguranje) ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu (osiguranje doživljenja) ili u oba slučaja (mješovito osiguranje). Uz isplatu ugovorene svote moguće je ugovoriti i sudjelovanje u dobitku koji je osiguravatelj ostvario poslovima osiguranja života. Kod osiguranja doživljenja i mješovitog osiguranja moguće je u toku trajanja osiguranja napraviti otkup ili kapitalizaciju osiguranja. Postoji mnogo različitih oblika osiguranja života s obzirom na odnos trajanja osiguranja i trajanja plaćanja premije (jednokratno plaćanje premije, tijekom cijelog trajanja osiguranja ili kraće), trenutka i načina isplate ugovorene svote (u trenutku prijave smrti ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja). Posebno je velika fleksibilnost u izboru visine ugovorene svote i premije. Osiguranje života može biti na jedan život ili na više života, pojedinačno ili grupno. Cjenici se temelje na tablicama smrtnosti i aktuarskoj matematici. Pod osiguranjem života u širem smislu smatra se i osiguranje rente. Moguće je uz osiguranje života ugovoriti i dopunska osiguranja (dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, dopunsko osiguranje odricanja od premije, dopunsko osiguranje kritičkih bolesti). U razvijenim zemljama osiguranje života je gospodarski i socijalno najvažniji vid osiguranja, zbog velike akumulacije kapitala (i više od polovice ukupne premije osiguranja su premije osiguranja života) i bitnih činilaca ekonomske sigurnosti pojedinca kao člana obitelji ili poslovnog subjekta. Zbog veličine sredstava i dugoročnosti ugovora stroži je nadzor države nad osiguravateljima.
Skup pokazatelja uspješnosti, uspoređuje financijski rezultat s investiranim novcem, prodajom i dividendnim pokrićem. Vršni princip efikasnosti poslovanja poduzeća. Traži se maksimalizacija financijskog rezultata (dobitka) u odnosu na angažirana sredstva i kapital. Drugim riječima, uz što manja angažiranja ostvariti što veći financijski rezultat. Kod nas se često koristi izraz rentabilnost za označavanje ovoga principa, a i za označavanje pokazatelja kojima se iskazuje ostvarivanje ovoga principa. Usporedba dobiti s investiranim novcem:                                               dobit koja pripada dioničarima povrat vlasničke glavnice = --------------------------------------------------- x 100                                                        vlasnička glavnica                                                                               bruto dobit + plaćene kamate povrat ukupnog kapitala prije oporezivanja = -------------------------------------------------------------                                                                         vlasnička glavnica + posuđeni novac                                                   dobit koja pripada dioničarima Usporedba dobiti s prodajom = ------------------------------------------------- x 100                                                                   prodaja Povoljniji su veći pokazatelji jer govore o isplativosti uloženih sredstava dioničara i povratu sredstava preko ostvarene dividende.                                          dobit Dividendno pokriće = ----------------------- , označava udio dividende u ukupno ostvarenoj dobiti.                                       dividenda
Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.

U ugovorima o osiguranju redovito se navodi iznos osiguranja, odnosno vrijednost osiguranog predmeta. Često se polica osiguranja u kojoj je navedena ugovorena vrijednost osiguranog predmeta naziva valutirana polica (engl. valued policy). Ako vrijednost nije ugovorena, izdana polica naziva se nevalutiranom policom (engl. unvalued policy), što je danas u praksi gotovo napušteno. U praksi se vrijednost osiguranog predmeta  označava tako da se u polici izričito navede da se radi o ugovorenoj vrijednosti stavljanjem riječi "so valued" (tako procijenjeno) kod robe, odnosno riječi "valued at" (procjenjeno na) kod osiguranja brodova. Najčešće će u praksi biti situacija da je vrijednost osiguranog predmeta jednaka njegovoj stvarnoj vrijednosti, ali moguća su i odstupanja od tog načela.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Ostalo iz kategorije Životno