CROATIA INVEST II

Prinos na budžet, doprinos za miran život

Investicijsko osiguranje života CROATIA INVEST II jedinstvena je kombinacija police životnog osiguranja Croatia osiguranja i ulaganja sredstava na tržište kapitala putem fonda ZB COUL 2023. CROATIA INVEST II pruža vam financijsku sigurnost u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti jer uključuje osiguranje za slučaj smrti te zaštitu vas i vaše obitelji.

U slučaju smrti korisnik kojeg ste naveli na polici ostvaruje:
- isplatu osigurane svote za slučaj smrti nastale zbog bolesti 
- isplatu dvostruke osigurane svote za slučaj smrti nastale zbog nesretnog slučaja 
- isplatu trostruke osigurane svote za slučaj smrti nastale zbog prometne nezgode

CROATIA INVEST II svoje ciljane prinose nastoji ostvariti kroz vezivanje uz cijenu udjela fonda ZB COUL 2023, koji ulaže većinom u dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, Makedonije i Crne Gore te depozite kod kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Zaštita uloženog iznosa i ostvarivanje ukupnog ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane ZB Investa i Croatia osiguranja.

Tko može ugovoriti policu CROATIA INVEST II i koliko je njezino trajanje?
Policu mogu ugovoriti osobe u dobi od 18 do 65 godina i traje do 1. 8. 2023.

Koliki je minimalni iznos ulaganja?

Minimalni iznos ulaganja jest 2.500 EUR, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Premija se plaća jednokratno. Uplaćena premija osiguranja umanjena za ukupne troškove osigurateljnog pokrića u iznosu od 5 % uplaćene premije upotrebljava se za izračun referentnog broja udjela vezanih na vrijednost udjela investicijskog fonda.

Prinose i kretanje cijene udjela fonda tijekom trajanja osiguranja možete pratiti na web stranicama www.zbi.hr.

Više

Primjer isplate (pristupna dob 40 godina, uplata 5.000 eur, ukupni ciljani prinos Fonda: 6,50 %; prosječan godišnji prinos 0,97 %)

Scenarij rasta kamatnih stopa Osigurana svota Vrijednost
referentnog
broja udjela
Ukupno
Prirodna smrt (u 3. godini osiguranja) 5.619 EUR 4.890 EUR 10.509 EUR
Smrt zbog nezgode(u 3. godini osiguranja) 11.238 EUR 4.890 EUR 16.128 EUR
Smrt zbog prometne nezgode (u 3. Godini osiguranja) 16.857 EUR 4.890 EUR 21.747 EUR
Istek osiguranja 5.059 EUR

Primjer isplate (pristupna dob 40 godina, uplata 5.000 eur, ukupni ciljani prinos Fonda: 5,50 %; prosječan godišnji prinos 0,83 %)

Scenarij rasta kamatnih stopa Osigurana svota Vrijednost
referentnog
broja udjela
Ukupno
Prirodna smrt (u 3. godini osiguranja) 5.619 EUR 4.869 EUR 10.488 EUR
Smrt zbog nezgode(u 3. godini osiguranja) 11.238 EUR 4.869 EUR 16.107 EUR
Smrt zbog prometne nezgode (u 3. Godini osiguranja) 16.857 EUR 4.869 EUR 21.726 EUR
Istek osiguranja 5.011 EUR

Primjer isplate (pristupna dob 40 godina, uplata 5.000 eur, ukupni ciljani prinos Fonda: 4,50 %; prosječan godišnji prinos 0,68 %)

Scenarij rasta kamatnih stopa Osigurana svota Vrijednost
referentnog
broja udjela
Ukupno
Prirodna smrt (u 3. godini osiguranja) 5.619 EUR 4.848 EUR 10.467 EUR
Smrt zbog nezgode(u 3. godini osiguranja) 11.238 EUR 4.848 EUR 16.086 EUR
Smrt zbog prometne nezgode (u 3. Godini osiguranja) 16.857 EUR 4.848 EUR 21.705 EUR
Istek osiguranja 4.964 EUR

Dokumenti za preuzimanje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

U ugovorima o osiguranju redovito se navodi svota osiguranja, odnosno vrijednost osiguranog predmeta. Često se polica osiguranja u kojoj je navedena ugovorena vrijednost osiguranog predmeta naziva valutirana polica (engl. valued policy). Ako vrijednost nije ugovorena, izdana polica naziva se nevalutiranom policom (engl. unvalued policy), što je danas u praksi gotovo napušteno. U praksi se vrijednost osiguranog predmeta  označava tako da se u polici izričito navede da se radi o ugovorenoj vrijednosti stavljanjem riječi "so valued" (tako procijenjeno) kod robe, odnosno riječi "valued at" (procjenjeno na) kod osiguranja brodova. Najčešće će u praksi biti situacija da je vrijednost osiguranog predmeta jednaka njegovoj stvarnoj vrijednosti, ali moguća su i odstupanja od tog načela.
Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.
Svako polaganje gotovine uz popunjenu uplatnicu u korist žiro, tekućeg ili nekog drugog računa vjerovnika preko banke, pošte ili ustanove platnog prometa. Uplatom se smatra i plaćanje gotovim novcem na vjerovnikovoj blagajni. Koristi se u dužničko-vjerovničkim odnosima između fizičkih i pravnih osoba. Dužnička obveza se smatra izvršenom kada uplaćena sredstva sjednu na vjerovnikov račun.
Izdvajanje s ciljem investiranja u nematerijalnu, materijalnu i financijsku imovinuradi stjecanja koristi u budućnosti: kamate, dividende, ulozi itd. Osiguravatelji mogu ulagati u druga poduzeća koja se prodaju u postupku pretvorbe na tržištu, zatim u ona gdje žele ostvariti određeni sudjelujući interes. Ulaže se i sa svrhom poboljšanja i modernizacije materijalne podloge za rad, zatim u nove produkte, u stručnjake itd. interes od ulaganja čine kamate, dividende i dr., s ciljem poboljšanja financijskog rezultata a time i većim dividendama dioničarima osiguravateljnih društava, modernizacije sustava osiguranja, kvalitetnih stručnjaka itd.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

U užem smislu skupni pojam za ponudu i potražnju vrijednosnica. U širem smislu tržište za svaku vrstu srednjoročno i dugoročno na raspolaganje stavljenih novčanih sredstava. Na tržištu kapitala javljaju se centralne i poslovne banke, burze hipotekarne institucije, osiguravajuće kompanije i druge posredničke i investicijske institucije, čiji je zadatak direktno povezati i suočiti interese ponude kapitala suficitarnih subjekata (štediša) s interesima i potražnjom potencijalnih investitora (deficitarnih subjekata). Glavna područja organiziranog tržišta kapitala su tržište dionica , tržište fiksno ukamaćenih vrijednosnica (obveznica) i emisija vrijednosnih papira. Na međunarodnom planu postoji međunarodno tržište kapitala, npr. eurotržište kapitala.
Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.
Osiguranje života s funkcijom zaštite od mogućnosti smrti za vrijeme ugovorenog razdoblja. Osiguranje za slučaj smrti je riziko osiguranja, a osiguravatelj je u obvezi ako se ispuni osigurani slučaj u ugovoreno vrijeme, tj. kod osiguranja za slučaj smrti ako osiguranik umre za trajanja ugovorenog osiguranja osiguravatelj je u obvezi isplate osigurane svote, a ako osiguranik doživi rok na koji je osiguranje sklopljeno, obveza osiguravatelja prestaje. Karakteristika tog osiguranja su relativno male premije za visoke ugovorene svote. Obično se zaključuje za određenu svrhu, primjerice kreditno osiguranje života, osiguranje za zaštitu hipoteke, osiguranje ključnog čovjeka. Postoji više oblika osiguranja za slučaj smrti, a osnovni su konstantno osiguranje za slučaj smrti, opadajuće osiguranje za slučaj smrti i osiguranje obiteljskog prihoda. Kod osiguranja za slučaj smrti nisu uobičajene mogućnosti kapitalizacije ili otkupa osiguranja. Moguće je i doživotno osiguranje za slučaj smrti.
U pravilu dugoročno svotno osiguranje u kojem se ugovorena svota isplaćuje korisniku osiguranja ako osiguranik umre za trajanja osiguranja (riziko osiguranje) ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu (osiguranje doživljenja) ili u oba slučaja (mješovito osiguranje). Uz isplatu ugovorene svote moguće je ugovoriti i sudjelovanje u dobitku koji je osiguravatelj ostvario poslovima osiguranja života. Kod osiguranja doživljenja i mješovitog osiguranja moguće je u toku trajanja osiguranja napraviti otkup ili kapitalizaciju osiguranja. Postoji mnogo različitih oblika osiguranja života s obzirom na odnos trajanja osiguranja i trajanja plaćanja premije (jednokratno plaćanje premije, tijekom cijelog trajanja osiguranja ili kraće), trenutka i načina isplate ugovorene svote (u trenutku prijave smrti ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja). Posebno je velika fleksibilnost u izboru visine ugovorene svote i premije. Osiguranje života može biti na jedan život ili na više života, pojedinačno ili grupno. Cjenici se temelje na tablicama smrtnosti i aktuarskoj matematici. Pod osiguranjem života u širem smislu smatra se i osiguranje rente. Moguće je uz osiguranje života ugovoriti i dopunska osiguranja (dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, dopunsko osiguranje odricanja od premije, dopunsko osiguranje kritičkih bolesti). U razvijenim zemljama osiguranje života je gospodarski i socijalno najvažniji vid osiguranja, zbog velike akumulacije kapitala (i više od polovice ukupne premije osiguranja su premije osiguranja života) i bitnih činilaca ekonomske sigurnosti pojedinca kao člana obitelji ili poslovnog subjekta. Zbog veličine sredstava i dugoročnosti ugovora stroži je nadzor države nad osiguravateljima.

Ostalo iz kategorije Životno