Vijesti za investitore

Objava dopune dnevnog reda 43. Skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno članku 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, objavljuje zahtjev Centra za restrukturiranje i prodaju Republike Hrvatske za dopunom dnevnog reda 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. koja će se održati dana 12. lipnja 2017. godine. Zahtjev je zaprimljen 11. svibnja 2017. godine i nalazi se na linku.

Priopćenje o opozivu imenovanja člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno članku 201. stavku 1. točki 4. Zakona o osiguranju („Narodne novine“ 30/2015) obavještavamo Vas da je 11. svibnja 2017. godine CROATIA osiguranje d.d. zaprimilo Izjavu Centra za restrukturiranje i prodaju Republike Hrvatske o opozivu imenovanja člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. Mladena Blaževića s danom 10. svibnja 2017.  godine.

Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 25. travnja 2017. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, na kojoj su verificirani zapisnici Nadzornog i Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d. Razmotreni su Godišnji izvještaj o stanju Društva i Grupe za 2016. godinu, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2016. godinu, Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje i Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2016. godinu. Dana je suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane izvještaje za 2016. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2016. godini. Razmotreno je Izvješće za 2016. godinu Imenovanog ovlaštenog aktuara i usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2016. godini. Utvrđeni su prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora i prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu, te je donesena odluka o sazivanju 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. 

Prikaži još vijesti