Natječaj za davanje u zakup nekretnina u Osijeku

CROATIA osiguranje d.d. putem javnog natječaja daje u zakup poslovno-proizvodni kompleks i zemljište u Osijeku:

 • Kuća br.117, 5 zgrada i ekonomsko dvorište, Reisnerova ulica, površine 8732 m2, zgrada i ekonomsko dvorište, Reisnerova ulica, površine 445 m2, upravna zgrada br.115A i dvorište, Reisnerova ulica, površine 844 m2, put, površine 168 m2, tri zgrade i dvorište, Ulica Sv.L.B.Mandića, površine 14236 m2, upisano u zk.ul.  17639, k.o. Osijek,
 • Dvorište, površine 2982 m2, dvorište, površine 63 m2, upisano u zk.ul.  16933, k.o. Osijek,
 • Zgrada i ekonomsko dvorište u Reisnerovoj ulici, površine 528 m2, zgrada, Reisnerova ulica, površine 190 m2, upisano u zk.ul.  17739, k.o. Osijek

Predmetne nekretnine daju se u zakup na neodređeno vrijeme. 

UVJETI ZAKUPA

 1. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće pravne osobe a strane osobe sukladno propisima Republike Hrvatske.
 2. Nekretnine se daju u zakup u cijelosti, po principu  viđeno - zakupljeno.
 3. Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.
 4. Izabrani ponuditelj ima obvezu s zakupodavcem sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora (solemniziran od strane javnog bilježnika) u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru. Kao instrument osiguranja plaćanja mjesečne zakupnine i režijskih troškova zakupnik se obvezuje ispostaviti solemniziranu Zadužnicu u visini iznosa od 5 mjesečnih zakupnina uvećano za režije.
 5. Pismene ponude treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa u tisku.
 6. Sve dodatne informacije ponuditelji mogu dobiti na broj tel.: 01 633 2240 ili putem maila prodaja.nekretnina@crosig.hr, te dogovoriti vrijeme pregleda/viđenja predmetnih nekretnina.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za zakup nekrenina mora sadržavati:

 1. Podatke o ponuditelju - original ili ovjeren izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno  original ili ovjeren izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrtnike, dokaz o ispunjenim zakonskim pretpostavkama za strane osobe.
 2. Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana,
 3. Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja za odgovornu osobu i pravnu osobu-ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika,
 4. Potvrda porezne uprave o podmirenim svim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana
 5. Iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
 6. Izjava ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog natječaja

VALJANOST I OSTALI UVJETI PONUDE

 1. Najpovoljniji ponuditelj  će se utvrditi na temelju najviše ponuđene mjesečne zakupnine.
 2. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati najvišu, niti bilo koju drugu ponuđenu cijenu, te nema obvezu svoju odluku obrazlagati bilo kojem od ponuditelja.
 3. Natječaj se smatra valjanim i u slučaju podnošenja samo jedne ponude.
 4. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, a svi naknadi prigovori su isključeni. 

DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

CROATIA osiguranje d.d.,
Generalna direkcija
Miramarska 22,
10 000 ZAGREB
s naznakom  “NE OTVARAJ - PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA U OSIJEKU“